Πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και των αποφάσεων


Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο , στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2010 έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Οι λειτουργίες προβολής και αναζήτησης αποφάσεων ανά δημόσιο φορέα παρέχονται μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί στην διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr .

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ) .

Τελευταία Νέα / Ανακοινώσεις

Νέα και Ανακοινώσεις σχετικά με την λειτουργία του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

» Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για το πρόγραμμα Δι@ύγεια | 12 / 04 / 2013

Με το άρθρο 23 του  Ν. 4210/2013 τροποποιήθηκε ο Ν. 3861/2010 για το “Πρόγραμμα Διαύγεια”.Με τις νέες διατάξεις:Κάθε πράξη, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στο Δι@ύγεια και το αναρτημένο έγγραφο … Continue reading

» Ανακοίνωση : λήψη αρχείου με βάση τον ΑΔΑ | 01 / 26 / 2013

Εάν γνωρίζετε τον ΑΔΑ, μπορείτε εύκολα να “κατεβάσετε” (download) το αρχείο χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο της μορφής  “http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΑΔΑ” . Σημειώνεται ότι , σε περίπτωση που έχει ο ΑΔΑ έχει  χαρακτήρες, αυτοί  θα πρέπει να ειναι στα ελληνικά .Παράδειγμα : http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Θ0Χ-ΡΩΝ

» Ενημερωτικό δελτίο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012 | 02 / 22 / 2012

Καθιερώνουμε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) με στόχο την καλύτερη ενημέρωση για συνολικά θέματα που αφορούν στην χρήση και εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ . Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ