Συχνές Ερωτήσεις + Χρήσιμο Υλικό


Εκπαιδευτικό Υλικό στο Πλαίσιο των Σεμιναρίων του ΕΚΔΔ

Χρήσιμο Υλικό :

- Οδηγίες χρήστη

- Oδηγίες Διαχειριστή

- Παρουσίαση για το σύνολο της διαδικασίας

* θεματικές ενότητες και είδη πράξεων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή καταχώρισης

* Ενδεικτική ροή εργασίας για την ανάρτηση μιας απόφασης (PDF)

Συχνά Ερωτήματα ( *Ενότητα υπό Διαμόρφωση)

(1) Γιατί πρέπει να αναρτώνται οι νόμοι και οι πράξεις των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο; Που αποσκοπεί ο Νόμος 3861/2010;

O κύριος στόχος του Νόμου 3861/2010 είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσια δράσης μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτερης δημοσιότητας νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης με συνέπεια την υπευθυνότητα την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης Δημόσιας εξουσίας, την τήρηση της νομιμότητας και τη χρηστή δημόσια διοίκηση.
Παράλληλα, ο πολίτης ενισχύεται στην απόλαυση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός του για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση και υποστηρίζεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στη σ τη συμμετοχή του στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου και στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

(2) Ποιοι είναι οι Υπόχρεοι Φορείς οι οποίοι πρέπει να αναρτούν τις αποφάσεις τους;

ο Πρωθυπουργός,
το Υπουργικό Συμβούλιο,
τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα,
οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων,
τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές,
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα , δηλ.
α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και
β) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.(δηλαδή τα αιρετά όργανα και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.)
Φορείς ή / και όργανα στα οποία οι παραπάνω αναφερόμενοι έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα.

(3) Ποιοι πρέπει να αναρτούν τις αποφάσεις του υπόχρεου φορέα;

Κάθε φορέας ή όργανο που είναι υπόχρεος θα πρέπει να συγκροτήσει Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο ν. 3861/2010 και η σχετική εγκύκλιος.
(4) Ποιες αποφάσεις πρέπει να αναρτώνται;

Πρέπει να αναρτώνται νόμοι, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν οι παραπάνω αναφερόμενοι καθώς και οι πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία οι αναφερόμενοι στο σημείο 1 έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα.
Οι πράξεις που πρέπει να αναρτώνται καταγράφονται στην παρ. 4 άρθρου 2 του Νόμου3861/2010 ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για περιπτώσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και  κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.

(5) Πότε πραγματοποιείται η καταχώρηση των προς ανάρτηση πράξεων από κάθε φορέα;

Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί το προς ανάρτηση έγγραφο και τα συμπληρωματικά πληροφοριακά του στοιχεία ως εξής:

- Για τους νόμους και τις πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ευθύς μόλις λάβει γνώση του αριθμού ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο.
- Για τις πράξεις που δημοσιεύονται με άλλο τρόπο, π.χ. με ανάρτηση στο Κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας, δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, ευθύς μόλις είναι έτοιμη η πράξη προς δημοσίευση
- Για τις λοιπές πράξεις που δεν δημοσιεύονται με άλλο τρόπο, ταυτόχρονα με τη διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου ή Γραμματείας.
(6) Θα απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την ανάρτηση;

Όσον αφορά στις τεχνικές γνώσεις για την ανάρτηση, επαρκεί η καλή γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτύου. Ωστόσο, κάθε ΟΔΕ πρέπει να αποτελείται από ένα μείγμα υπαλλήλων που να διαθέτουν, εκτός από τεχνικές, και τις κατάλληλες διοικητικές γνώσεις.
(7) Ποιά είναι η διαδικασία της ανάρτησης;

Με ευθύνη του οργάνου που την εξέδωσε, η πράξη χαρακτηρίζεται ως «αναρτητέα στο Διαδίκτυο» επί του σχεδίου του εγγράφου της. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσής της καταχωρείται ηλεκτρονικά (το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή pdf ) στην ειδική Εφαρμογή Καταχώρησης Αποφάσεων που διατίθεται κεντρικά από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ). Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας τα μέλη της ΟΔΕ του φορέα λειτουργούν επικουρικά εφόσον τους ζητηθεί. Η ευθύνη ορθής (και αμελλητί ) ανάρτησης των αποφάσεων αφορά το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

(8) Τι γίνεται αν η ιστοσελίδα του υπόχρεου φορέα έχει παροδικά βλάβη;

Η αποστολή της πράξης απαιτεί μόνο την πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω του οποίου θα καταχωρηθεί το ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή pdf) αυτής, στην Ειδική Εφαρμογή Καταχώρισης νόμων και πράξεων, η οποία διατίθεται κεντρικά από το ΥΠΕΣΑΗΔ. Επομένως, έστω και αν η ιστοσελίδα του υπόχρεου φορέα δεν λειτουργεί η καταχώρηση μπορεί να γίνει κανονικά. Υπενθυμίζεται οτι μια πράξη δεν μπορεί να εκτελεσθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή της στο διαδίκτυο, πρακτικά, εάν δεν έχει λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).


(9) Πού θα αναρτώνται οι νόμοι και οι πράξεις και τι γίνεται αν κάποιος φορέας (πχ ΟΤΑ, κ.λπ.) δε διαθέτει ιστότοπο;

Οι νόμοι και οι πράξεις καταχωρούνται από κάθε φορέα απευθείας στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και Πράξεων που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε οι αποφάσεις να αναρτώνται αυτομάτως στην εδική ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου και στον ιστότοπο ειδικού σκοπού κάθε φορέα. Οι ιστότοποι ειδικού σκοπού διατίθενται κεντρικά, χωρίς απαίτηση για οποιαδήποτε δραστηριοποίηση του κάθε φορέα.

(10) Σε ποιο χρονικό διάστημα από τη ολοκλήρωση μιας πράξης πρέπει αυτή να αποσταλεί για ανάρτηση και πότε πρέπει να αναρτηθεί;

Η αποστολή και η ανάρτηση της πράξης πρέπει να γίνει αμελλητί και με ευθύνη του οργάνου που την εξέδωσε.

(11) Τι συμβαίνει αν δεν αναρτηθεί μια πράξη?

Οι πράξεις που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.Παρακαλώ δείτε αναλυτικά το Νόμο 3861/2010 και τις Εγκυκλίους εφαρμογής του προγράμματος Διαύγεια.

(12) Τι συμβαίνει όταν μια απόφαση αφορά περισσότερους από έναν φορείς; Που αναρτάται και ποιος έχει την ευθύνη ανάρτησης?

Η πράξη θα πρέπει να αναρτάται σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους ειδικού σκοπού. Το όργανο που έχει την ευθύνη να ολοκληρώσει την έκδοση της πράξης θα πρέπει να αποστείλει την τελική έκδοση του εγγράφου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να την αναρτήσει ο καθένας στον δικό του δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού. Κύριο μέλημα είναι να αντιστοιχεί ένας ΑΔΑ σε κάθε ΚΥΑ ή γενικότερα σε κάθε πράξη που αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

(13) Τι συμβαίνει αν μια πράξη αφορά τροποποίηση πρωθύστερης πράξης?

Ο έχων την ευθύνη της ανάρτησης θα πρέπει να προσθέσει συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες θα κάνουν δυνατή τη σύνδεση της παλαιότερης με την νεώτερη πράξη. Ο πολίτης θα πρέπει όταν ψάχνει για μια πράξη να λάβει γνώση και των τροποποιήσεων που την αφορούν, χωρίς αναγκαστικά να τις αναζητά ξεχωριστά ή να γνωρίζει την ύπαρξή τους.

(14) Πρέπει να αναρτώνται τα οργανογράμματα των Υπόχρεων Φορέων;

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.

(15) Πως συμβάλλει η Υπηρεσία Πληροφορικής κατά την αποστολή της απόφασης?

Δεδομένου του οτι η αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου της απόφασης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν απαιτεί κάποια εξειδικευμένη γνώση, κάθε στέλεχος της ΟΔΕ του υπόχρεου φορέα , γνώστης χρήσης Η/Υ, μπορεί να κινηθεί αυτόνομα.
Η Υπηρεσία Πληροφορικής λειτουργεί ως αρωγός σε θέματα αρμοδιότητάς της.

(16) Χρειάζεται ο Οργανισμός/Φορέας νέο εξοπλισμό για να συμμετέχει στο πρόγραμμα Διαύγεια λειτουργικά;
Όχι, ο ιστότοπος ειδικού σκοπού παρέχεται κεντρικά σαν υπηρεσία χωρίς άλλη απαίτηση εξοπλισμού/μνήμης από τον Φορέα.

(17) Τι πρέπει να κάνω για να μετατρέψω ένα αρχείο (word ή άλλο τύπο) σε pdf?
Για την μετατροπή εγγράφων doc ή docx ή odt σε pdf προτείνεται η χρήση του λογισμικού ανοιχτού – ελεύθερου λογισμικού OpenOffice (ο επεξεργαστής κειμένου είναι το Writer) , το οποίο  είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://el.openoffice.org  (Δες πώς)

(18) Πως επωφελούνται άτομα με ειδικές ανάγκες από τον νέο νόμο;

Ο νόμος προβλέπει ρητά τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο περιεχόμενο των επιμέρους δικτυακών τόπων των υπόχρεων φορέων, με ευθύνη των φορέων.