Οδηγίες και Τεχνικά Εγχειρίδια για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010

Εκδόθηκε νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010 (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν)

Παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία τον φορέων για την πρώτη εφαρμογή του νόμου βάση σχετικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ)

Επίσης, κατεβάστε το αρχείο .xls με τα στοιχεία των προς ανάρτηση παραστατικών των φορέων που εμπίπτουν στο άρθρο 10 Β’ (Ν.3861/10) (ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ):

Στοιχεία παραστατικών προς ανάρτηση (Πρότυπο)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>