Άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010-έκδοση υπουργικής απόφασης-εγκυκλίου

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/25104/28.7.2017 (ΦΕΚ 2659/Β/2017-ΑΔΑ 6ΗΩ0465ΧΘΨ-ΝΧΓ) Απόφαση και η αριθμ :ΔΗΔ/Φ.40/27434/ 22.8.2017 (ΑΔΑ Ω7ΣΗ465ΧΘΨ-72Θ) σχετική εγκύκλιος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με  την υποβολή στοιχείων δαπανών από  μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Με την ως άνω Απόφαση και όπως αναφέρεται και στην σχετική εγκύκλιο ορίζεται ότι σε περίπτωση διαδικασίας που εκκρεμεί κατά την 31η.7.2017 ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, σχετικά με την αναγνώριση της υποχρέωσης ή μη ανάρτησης στοιχείων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 Β του ν. 3861/2010, η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του άρθρου 9 της ΥΑ για τη δήλωση στοιχείων δαπανών που συντελέστηκαν από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και από 1.1.2016 έως 31.12.2016 παρατείνεται για 30 ημέρες από την έκδοση της σχετικής οριστικής δικαστικής απόφασης.

Κατεβάστε το ΦΕΚ της Απόφασης εδώ ή την Απόφαση με ΑΔΑ εδώ. Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ

Έκδοση Εγκυκλίου για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Μετά την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/30.6.2017 (ΦΕΚ 2277/Β/2017-ΑΔΑ: Ψ9ΟΒ465ΧΘΨ-Ψ4Β) Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με  την υποβολή στοιχείων δαπανών από  μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως σας, ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.7.2017 (ΑΔΑ: 7ΤΔΨ465ΧΘΨ-ΖΒΛσχετικής εγκυκλίου  του Υπουργείου  Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/30.6.2017 (ΦΕΚ 2277/Β/2017-ΑΔΑ Ψ9ΟΒ465ΧΘΨ-Ψ4Β) Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με  την υποβολή στοιχείων δαπανών από  μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Με την Απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και από 1.1.2016 έως 31.12.2016, αναρτώνται στην ειδική εφαρμογή στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr μέχρι την 31η.7.2017.

Κατεβάστε το ΦΕΚ της Απόφασης εδώ ή την Απόφαση με ΑΔΑ εδώ

Ετήσια Έκθεση για τα Ανοικτά Δεδομένα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12 Γ’ του Ν. 4305/2014 και στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων, τέθηκε σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση η ετήσια έκθεση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων.

Η ετήσια έκθεση είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minreform/?p=1904.

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως την Τρίτη, 18 Απριλίου 2017, ώρα 15.00μμ

Δηλώσεις έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/3694/1.2.2017 (ΑΔΑ: 7ΖΨ4465ΧΘΨ-Ψ0Α) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δηλώσεις έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.

Μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως αναρτούν, στην ειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr, δηλώσεις δαπανών έτους 2016, με καταληκτική ημερομηνία την 28η.2.2017.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου εδώ.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές) το σύστημα Διαύγεια

δεν θα είναι διαθέσιμο για περίπου τρεις ώρες από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 21.12.2016.

Πλήρης αποκατάσταση δημοσίευσης αναρτημένων αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα Διαύγεια αποκαταστάθηκε πλήρως, από χθες το βράδυ 14.11.16 και είναι πλέον προσβάσιμες όλες οι αναρτητέες πράξεις από το έτος 2010 έως σήμερα.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (παρεμβάσεις αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων) το σύστημα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο για περίπου τρεις ώρες από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 14.11.2016 έως την 01:00 το πρωί της Τρίτης 15.11.2016.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (παρεμβάσεις αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων) το σύστημα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο για περίπου δύο ώρες (22:00-24:00) το βράδυ της Παρασκευής 11.11.2016 .

 

 

 

Σταδιακή αποκατάσταση δημοσίευσης αναρτημένων αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών δυσχερειών στο σύστημα «Διαύγεια» έχει προσωρινά απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αναζήτησης/εμφάνισης πράξεων.

Η παραπάνω δυσχέρεια, η οποία ήδη αντιμετωπίζεται, δεν μεταβάλλει τη δυνατότητα των φορέων να αναρτούν πράξεις στο σύστημα.

Επιπλέον δεν επηρέασε τ­­ις ήδη αναρτημένες πράξεις.

Το σύνολο των αναρτημένων πράξεων θα επανεμφανίζεται σταδιακά στο σύστημα.

Εξυπακούεται ότι τα παραπάνω δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο την ισχύ/εκτελεστότητα των αναρτημένων στο σύστημα πράξεων.

Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη της πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος Διαύγεια.