Category Archives: Δι@ύγεια

Πρόγραμμα Διαύγεια: Ανάκληση ανάρτησης σύμφωνα με το αρθρ. 7 της αρίθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/2.5.2012 Υπουργικής Απόφασης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ. ΔΗΔ/41976/9.11.2018 οδηγίας επί του ζητήματος της ανάκλησης αναρτήσεων από το Πρόγραμμα Διαύγεια.

Με την παρούσα απόφαση υπενθυμίζονται οι αποκλειστικοί λόγοι δήλωσης αιτημάτων ανάκλησης καθώς και ενδεικτικά πρότυπα αιτιολογήσεων. Επίσης διευκρινίζονται λόγοι ακύρωσης ανακλήσεων και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Διακοπή λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια μεταξύ της 3ης και της 7ης Νοεμβρίου 2017 λόγω αναβάθμισης των υποδομών του συστήματος

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου μας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας και σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ υλοποιείται τις προσεχείς ημέρες η μετάπτωση του πληροφοριακού συστήματος ‘‘Διαύγεια’’ στις  υποδομές  του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους(Government CloudG-Cloud) της ΚτΠ ΑΕ.

Με την σημαντική αυτή αναβάθμιση, διασφαλίζεται έτι περαιτέρω η σταθερότητα και η ασφάλεια του συστήματος, προς όφελος τόσο των πολιτών και των επιχειρήσεων όσο και της Δημόσιας Διοίκησης.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία θα απαιτηθούν τεχνικές παρεμβάσεις μεταξύ της 3ης και της 7ης Νοεμβρίου 2017, διάστημα κατά το οποίο το σύστημα δεν θα είναι προσβάσιμο.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες παρακαλούνται, κατά τον προγραμματισμό των εργασιών τους, να λάβουν υπόψη τους την επικείμενη διακοπή λειτουργίας του συστήματος.

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/30.6.2017 (ΦΕΚ 2277/Β/2017-ΑΔΑ Ψ9ΟΒ465ΧΘΨ-Ψ4Β) Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με  την υποβολή στοιχείων δαπανών από  μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Με την Απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και από 1.1.2016 έως 31.12.2016, αναρτώνται στην ειδική εφαρμογή στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr μέχρι την 31η.7.2017.

Κατεβάστε το ΦΕΚ της Απόφασης εδώ ή την Απόφαση με ΑΔΑ εδώ

Πλήρης αποκατάσταση δημοσίευσης αναρτημένων αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα Διαύγεια αποκαταστάθηκε πλήρως, από χθες το βράδυ 14.11.16 και είναι πλέον προσβάσιμες όλες οι αναρτητέες πράξεις από το έτος 2010 έως σήμερα.

Σταδιακή αποκατάσταση δημοσίευσης αναρτημένων αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών δυσχερειών στο σύστημα «Διαύγεια» έχει προσωρινά απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αναζήτησης/εμφάνισης πράξεων.

Η παραπάνω δυσχέρεια, η οποία ήδη αντιμετωπίζεται, δεν μεταβάλλει τη δυνατότητα των φορέων να αναρτούν πράξεις στο σύστημα.

Επιπλέον δεν επηρέασε τ­­ις ήδη αναρτημένες πράξεις.

Το σύνολο των αναρτημένων πράξεων θα επανεμφανίζεται σταδιακά στο σύστημα.

Εξυπακούεται ότι τα παραπάνω δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο την ισχύ/εκτελεστότητα των αναρτημένων στο σύστημα πράξεων.

Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη της πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος Διαύγεια.

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του άρθρου 10Β Διαύγεια

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου μας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: http://mef.diavgeia.gov.gr/.

Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016, ΦΕΚ Β’ 1507) η καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών είναι η 31η.10.2016.

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual). Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2015) και προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Η παρούσα εγκύκλιος καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (https://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).

Οι υπερσύνδεσμοι που αφορούν στις Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής, καθώς και το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών, λειτουργούν εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του φορέα στην εφαρμογή.

Μετά την έκδοση της παρούσης, η υπάρχουσα διαδικασία καταχώρησης των δαπανών όπως περιγράφεται με την εγκύκλιο μας (ΔΗΔ/Φ.40/16557/16.6.2015, ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ) παύει να ισχύει. Ως εκ τούτου, μετά την έκδοση της παρούσης, όλοι οι υπόχρεοι φορείς θα αναρτούν αποκλειστικά στην ανωτέρω ειδική εφαρμογή.

Κατεβάστε τις νέες εγκυκλίους για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010: (ΑΔΑ:  ΩΣΓΤ465ΦΘΕ-ΦΝΛ και 6Ψ9Χ465ΦΘΕ-Γ2Μ)

Υπενθυμίζουμε ότι για ζητήματα που αφορούν την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010 Διαύγεια εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος με ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν

Οδηγίες και Τεχνικά Εγχειρίδια για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010

Εκδόθηκε νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010 (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν)

Παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία τον φορέων για την πρώτη εφαρμογή του νόμου βάση σχετικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ)

Επίσης, κατεβάστε το αρχείο .xls με τα στοιχεία των προς ανάρτηση παραστατικών των φορέων που εμπίπτουν στο άρθρο 10 Β’ (Ν.3861/10) (ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ):

Στοιχεία παραστατικών προς ανάρτηση (Πρότυπο)

Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/25.5.2016 (ΦΕΚ 1507/Β΄- ΑΔΑ: ΩΦΒΚ465ΦΘΕ-ΞΓΨ) υπουργική απόφαση με θέμα «Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 116) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων αναρτώνται, μέχρι την 31η-10-2016, στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως 31-12-2015»

Στοιχεία των προς ανάρτηση παραστατικών των φορέων που εμπίπτουν στο άρθρο 10 Β’ (Ν.3861/10) (ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ)

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.
Ενόψει της πρώτης εφαρμογής της διάταξης και δεδομένων των θεσμικών και τεχνικών διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την προσθήκη της σχετικής λειτουργικότητας διαπιστώνεται η αναγκαιότητα για επέκταση του χρονικού διαστήματος πρώτης εφαρμογής της εξεταζόμενης διάταξης.
Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116), όπως είχε ήδη τροποποιηθεί [αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (Β’ 2844)], αντικαθίσταται εκ νέου εντός των προσεχών ημερών προβλέποντας σχετική παράταση για την ανάρτηση από τους υπόχρεους στοιχείων που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
Προς περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας οι υπόχρεοι φορείς καλούνται να φροντίσουν για την ολοκλήρωση κάθε προεργασίας που θα απαιτηθεί για την άμεση εισαγωγή των στοιχείων που προβλέπονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, όταν η σχετική λειτουργικότητα (εφαρμογή) θα έχει ολοκληρωθεί. Προς τούτο παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο που διατίθεται παρακάτω.
Παρακαλούμε, μετά τα ανωτέρω, για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
(ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ).

Κατεβάστε το αρχείο .xls: Στοιχεία παραστατικών προς ανάρτηση (Πρότυπο)