Έκδοση Εγκυκλίου για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Μετά την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/30.6.2017 (ΦΕΚ 2277/Β/2017-ΑΔΑ: Ψ9ΟΒ465ΧΘΨ-Ψ4Β) Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με  την υποβολή στοιχείων δαπανών από  μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως σας, ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.7.2017 (ΑΔΑ: 7ΤΔΨ465ΧΘΨ-ΖΒΛσχετικής εγκυκλίου  του Υπουργείου  Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>