Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 21:00 έως και την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 12:00, λόγω αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ.

Kατά το προαναφερόμενο διάστημα δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στα πληροφορικά συστήματα που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ και δεν θα λειτουργούν οι διαλειτουργικότητες που προσφέρονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας και ο μηχανισμός αυθεντικοποίησης με κωδικούς Taxisnet και μηχανισμός αυθεντικοποίησης με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται προβλήματα στην ανάρτηση στο Διαύγεια πράξεων που εμπεριέχουν στα μεταδεδομένα τους Α.Φ.Μ., λόγω αδυναμίας διασταύρωσης αυτών.

Ειδικά το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αναμένεται να μην είναι προσβάσιμο κατά το διάστημα της ανωτέρω συντήρησης  μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>