Πρόγραμμα Διαύγεια: Ανάκληση ανάρτησης σύμφωνα με το αρθρ. 7 της αρίθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/2.5.2012 Υπουργικής Απόφασης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ. ΔΗΔ/41976/9.11.2018 οδηγίας επί του ζητήματος της ανάκλησης αναρτήσεων από το Πρόγραμμα Διαύγεια.

Με την παρούσα απόφαση υπενθυμίζονται οι αποκλειστικοί λόγοι δήλωσης αιτημάτων ανάκλησης καθώς και ενδεικτικά πρότυπα αιτιολογήσεων. Επίσης διευκρινίζονται λόγοι ακύρωσης ανακλήσεων και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>