Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010 (Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθμό [9208 ΕΞ 2020/13.4.2020]
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1528/B/2020, ΑΔΑ ΨΟΙΨ46ΜΤΛΠ-37Κ), με την οποία
τροποποιείται η με αριθμό ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 ομοία περί της ρύθμισης
λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας
μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» δαπανών επιχορηγούμενων από τη
γενική κυβέρνηση φορέων.

Με την εξεταζόμενη απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες
συντελεσθείσες από 1.1.2019 έως 31.12.2019 αναρτώνται στην ηλεκτρονική
εφαρμογή στη σελίδα https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι την 31η.5.2020.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο https://diavgeia.gov.gr/doc/666%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%9337?inline=true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>