Έκδοση εγκύκλιου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ.  10455 ΕΞ 2022/18.3.2022-ΑΔΑ 9ΙΒΦ46ΜΤΛΠ-4ΞΚ εγκυκλίου μας με θέμα:  “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων Ψηφιακής Διαφάνειας και του Προγράμματος Διαύγεια”, στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>