Παράταση Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων 31/05/2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β’ 1687/7.4.2022) Υπουργική Απόφαση (12388 ΕΞ 2022/31.03.2022) του Υπουργού Επικρατείας σύμφωνα με την οποία:

Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως 31-12- 2021 αναρτώνται  στο Μητρώο Επιχουρηγούμενων Φορέων μέχρι την 31η-5-2022.

Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Αντίθετα, η Υπουργική Απόφαση παρατείνει την προθεσμία υποβολής στοιχείων για τους φορείς εκείνους που δεν έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία, ή το έχουν κάνει με εκκρεμότητες/σφάλματα. Αυτοί οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις μέχρι τις 31/5/2022 και μάλιστα όχι απλώς για δαπάνες συντελεσθείσες το προηγούμενο έτος (2021) αλλά για όλα τα προηγούμενα χρόνια  (από 1-1-2015 έως 31-12- 2021).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>