Προγραμματισμένες εργασίες και διακοπή πρόσβασης 14/04/2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 14/04/2019 και ώρα περίπου 18:00 έχουν προγραμματιστεί εργασίες αναβάθμισης του Προγράμματος Δι@υγεια.

Κατά την διάρκεια των εργασιών με εκτιμώμενη διάρκεια μιας ώρας, το Πρόγραμμα Δι@υγεια δεν θα είναι διαθέσιμο.

Προβλήματα στην ανάρτηση πράξεων λόγω προγραμματισμένης συντήρησης ΓΓΠΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:

 Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της την Πέμπτη 7/2/2019 από τις 14:00 έως τις 23:00. Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

Λόγω της ανωτέρω συντήρησης ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην ανάρτηση πράξεων που εμπεριέχουν στα μεταδεδομένα τους Α.Φ.Μ. λόγω αδυναμίας διασταύρωσης αυτών.

Επαναλειτουργία Προγράμματος «Διαύγεια» (23/01/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα επαλήθευσης των ψηφιακών υπογραφών του Συστήματος Διαύγεια που ενσωματώνονται σε κάθε ανάρτηση επιλύθηκε.

Παρακαλούμε ελέγξτε μέσω της επιλογής «Η Δι@ύγεια μου» και με την εφαρμογή κατάλληλου φίλτρου (παρ. 3.3 του σχετικού οδηγού) αν οι αναρτήσεις που δοκιμάσατε κατά την διάρκεια του προβλήματος είναι:

  • Αναρτηθείσες όπου δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.
  • Υποβληθείσες όπου για όσες δεν έχετε ήδη αναρτήσει με άλλη προσπάθεια μπορείτε να αναρτήσετε με την ενέργεια «Ανάρτηση».

Αν διαπιστώσετε ότι έχετε υποβάλλει την ίδια πράξη πολλαπλές φορές λόγω επανειλημμένων προσπαθειών σας για ανάρτηση, αυτό εμπίπτει σαφώς στους λόγους ανάκλησης για τεχνικούς λόγους και μπορείτε να προβείτε σε αίτημα ανάκλησης (σύμφωνα και με την παρ. 3.4 του ίδιου οδηγού παραπάνω), αναφέροντας οπωσδήποτε τον ΑΔΑ της ανάρτησης που θέλετε να διατηρήσετε ως αναρτηθείσα για τον έλεγχό των Κεντρικών Διαχειριστών και την ολοκλήρωση της ανάκλησης. Αν δεν έχετε το σχετικό δικαίωμα και η επιλογή «Ανάκληση» δεν εμφανίζεται στο μενού ενεργειών της πράξης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω της ΟΔΕ Διαύγειας με τον Διαχειριστή του Προγράμματος Διαύγεια του φορέα σας για την υποβολή του αιτήματος ανάκλησης.

Τεχνικό πρόβλημα ανάρτησης πράξεων (23/01/2019)

Σήμερα 23/01/2019 λόγω προβλήματος στο Χώρο Αποθήκευσης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού της ΑΠΕΔ (pki.ermis.gov.gr) δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών του Συστήματος Διαύγεια που ενσωματώνονται σε κάθε ανάρτηση. Παρακαλούμε μέχρι την επίλυση του προβλήματος, όπου και θα αναρτηθεί νέα σχετική ανακοίνωση, να μην προχωρείτε σε ανάρτηση νέων πράξεων.

Επαναλειτουργία Προγράμματος «Διαύγεια»

Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης ως προς το τεχνικό πρόβλημα που παρατηρήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια σας ενημερώνουμε ότι πλέον δεν παρατηρούνται δυσλειτουργίες και τόσο οι νέες αναρτήσεις όσο και η λήψη και προβολή παρελθουσών πράξεων λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε παρόμοιο ζήτημα παρακαλούμε υποβάλετε Φόρμα Υποβολής Αιτήματος από την υπηρεσία «Επικοινωνία/Υποστήριξη» που βρίσκεται στο μενού εργασιών στο αριστερό μέρος της σελίδας.

Τεχνικό πρόβλημα στο Πρόγραμμα ”Διαύγεια”

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή η ανάρτηση νέων πράξεων, καθώς και η εμφάνιση εγγράφων ήδη αναρτημένων πράξεων στο Πρόγραμμα ”Διαύγεια”. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την όσο πιο δυνατό σύντομη επίλυση του προβλήματος, για την οποία θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Πρόγραμμα Διαύγεια: Ανάκληση ανάρτησης σύμφωνα με το αρθρ. 7 της αρίθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/2.5.2012 Υπουργικής Απόφασης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ. ΔΗΔ/41976/9.11.2018 οδηγίας επί του ζητήματος της ανάκλησης αναρτήσεων από το Πρόγραμμα Διαύγεια.

Με την παρούσα απόφαση υπενθυμίζονται οι αποκλειστικοί λόγοι δήλωσης αιτημάτων ανάκλησης καθώς και ενδεικτικά πρότυπα αιτιολογήσεων. Επίσης διευκρινίζονται λόγοι ακύρωσης ανακλήσεων και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ.  ΔΗΔ/17304/10.5.2018 (ΦΕΚ 1810/Β/2018ΑΔΑ 759Σ465ΧΘΨ-Κ4Γ)  Υπουργικής Απόφασης, με την οποία τροποποιείται η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 ομοία  περί της ρύθμισης λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» δαπανών  επιχορηγούμενων από τη γενική κυβέρνηση φορέων.

Με την εξεταζόμενη απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015, από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 έως 31.12.2017 αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή στη σελίδα https://mef.diavgeia.gov.gr/  μέχρι την 15η.7.2018.

Διακοπή λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια μεταξύ της 3ης και της 7ης Νοεμβρίου 2017 λόγω αναβάθμισης των υποδομών του συστήματος

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου μας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας και σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ υλοποιείται τις προσεχείς ημέρες η μετάπτωση του πληροφοριακού συστήματος ‘‘Διαύγεια’’ στις  υποδομές  του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους(Government CloudG-Cloud) της ΚτΠ ΑΕ.

Με την σημαντική αυτή αναβάθμιση, διασφαλίζεται έτι περαιτέρω η σταθερότητα και η ασφάλεια του συστήματος, προς όφελος τόσο των πολιτών και των επιχειρήσεων όσο και της Δημόσιας Διοίκησης.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία θα απαιτηθούν τεχνικές παρεμβάσεις μεταξύ της 3ης και της 7ης Νοεμβρίου 2017, διάστημα κατά το οποίο το σύστημα δεν θα είναι προσβάσιμο.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες παρακαλούνται, κατά τον προγραμματισμό των εργασιών τους, να λάβουν υπόψη τους την επικείμενη διακοπή λειτουργίας του συστήματος.

Άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010-έκδοση υπουργικής απόφασης-εγκυκλίου

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/25104/28.7.2017 (ΦΕΚ 2659/Β/2017-ΑΔΑ 6ΗΩ0465ΧΘΨ-ΝΧΓ) Απόφαση και η αριθμ :ΔΗΔ/Φ.40/27434/ 22.8.2017 (ΑΔΑ Ω7ΣΗ465ΧΘΨ-72Θ) σχετική εγκύκλιος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με  την υποβολή στοιχείων δαπανών από  μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Με την ως άνω Απόφαση και όπως αναφέρεται και στην σχετική εγκύκλιο ορίζεται ότι σε περίπτωση διαδικασίας που εκκρεμεί κατά την 31η.7.2017 ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, σχετικά με την αναγνώριση της υποχρέωσης ή μη ανάρτησης στοιχείων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 Β του ν. 3861/2010, η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του άρθρου 9 της ΥΑ για τη δήλωση στοιχείων δαπανών που συντελέστηκαν από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και από 1.1.2016 έως 31.12.2016 παρατείνεται για 30 ημέρες από την έκδοση της σχετικής οριστικής δικαστικής απόφασης.

Κατεβάστε το ΦΕΚ της Απόφασης εδώ ή την Απόφαση με ΑΔΑ εδώ. Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ