Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/30.6.2017 (ΦΕΚ 2277/Β/2017-ΑΔΑ Ψ9ΟΒ465ΧΘΨ-Ψ4Β) Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με  την υποβολή στοιχείων δαπανών από  μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Με την Απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και από 1.1.2016 έως 31.12.2016, αναρτώνται στην ειδική εφαρμογή στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr μέχρι την 31η.7.2017.

Κατεβάστε το ΦΕΚ της Απόφασης εδώ ή την Απόφαση με ΑΔΑ εδώ

Ετήσια Έκθεση για τα Ανοικτά Δεδομένα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12 Γ’ του Ν. 4305/2014 και στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων, τέθηκε σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση η ετήσια έκθεση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων.

Η ετήσια έκθεση είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minreform/?p=1904.

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως την Τρίτη, 18 Απριλίου 2017, ώρα 15.00μμ

Δηλώσεις έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/3694/1.2.2017 (ΑΔΑ: 7ΖΨ4465ΧΘΨ-Ψ0Α) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δηλώσεις έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.

Μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως αναρτούν, στην ειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr, δηλώσεις δαπανών έτους 2016, με καταληκτική ημερομηνία την 28η.2.2017.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου εδώ.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές) το σύστημα Διαύγεια

δεν θα είναι διαθέσιμο για περίπου τρεις ώρες από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 21.12.2016.

Πλήρης αποκατάσταση δημοσίευσης αναρτημένων αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα Διαύγεια αποκαταστάθηκε πλήρως, από χθες το βράδυ 14.11.16 και είναι πλέον προσβάσιμες όλες οι αναρτητέες πράξεις από το έτος 2010 έως σήμερα.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (παρεμβάσεις αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων) το σύστημα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο για περίπου τρεις ώρες από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 14.11.2016 έως την 01:00 το πρωί της Τρίτης 15.11.2016.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (παρεμβάσεις αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων) το σύστημα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο για περίπου δύο ώρες (22:00-24:00) το βράδυ της Παρασκευής 11.11.2016 .

 

 

 

Σταδιακή αποκατάσταση δημοσίευσης αναρτημένων αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών δυσχερειών στο σύστημα «Διαύγεια» έχει προσωρινά απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αναζήτησης/εμφάνισης πράξεων.

Η παραπάνω δυσχέρεια, η οποία ήδη αντιμετωπίζεται, δεν μεταβάλλει τη δυνατότητα των φορέων να αναρτούν πράξεις στο σύστημα.

Επιπλέον δεν επηρέασε τ­­ις ήδη αναρτημένες πράξεις.

Το σύνολο των αναρτημένων πράξεων θα επανεμφανίζεται σταδιακά στο σύστημα.

Εξυπακούεται ότι τα παραπάνω δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο την ισχύ/εκτελεστότητα των αναρτημένων στο σύστημα πράξεων.

Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη της πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος Διαύγεια.

Διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων

Βάσει νεώτερου προγραμματισμού, σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr), καθώς και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (mef.diavgeia.gov.gr) δεν θα λειτουργούν από την Παρασκευή, 14.10.2016 στις 20.00μμ, έως και την Κυριακή 16.10.2016, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

 

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του άρθρου 10Β Διαύγεια

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου μας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: http://mef.diavgeia.gov.gr/.

Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016, ΦΕΚ Β’ 1507) η καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών είναι η 31η.10.2016.

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual). Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2015) και προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Η παρούσα εγκύκλιος καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (https://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).

Οι υπερσύνδεσμοι που αφορούν στις Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής, καθώς και το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών, λειτουργούν εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του φορέα στην εφαρμογή.

Μετά την έκδοση της παρούσης, η υπάρχουσα διαδικασία καταχώρησης των δαπανών όπως περιγράφεται με την εγκύκλιο μας (ΔΗΔ/Φ.40/16557/16.6.2015, ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ) παύει να ισχύει. Ως εκ τούτου, μετά την έκδοση της παρούσης, όλοι οι υπόχρεοι φορείς θα αναρτούν αποκλειστικά στην ανωτέρω ειδική εφαρμογή.

Κατεβάστε τις νέες εγκυκλίους για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010: (ΑΔΑ:  ΩΣΓΤ465ΦΘΕ-ΦΝΛ και 6Ψ9Χ465ΦΘΕ-Γ2Μ)

Υπενθυμίζουμε ότι για ζητήματα που αφορούν την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010 Διαύγεια εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος με ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν