Εργασίες συντήρησης 24/12/2021

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 24/12/2021 και για το διάστημα 13:00 έως 14:00 το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω εργασιών συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης 13/12/2021

Σας ενημερώνουμε πώς σήμερα 13/12/2021 και για εκτιμώμενο διάστημα δύο ωρών από τις 16:00 έως τις  18:00 το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο  λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ την Τρίτη 16/11/2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 20.00 – 22.00 λόγω δικτυακών εργασιών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενδέχεται να διακοπεί η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού.

Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ την Τρίτη 22/10/2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 6:30 π.μ. με 8:00 π.μ. λόγω δικτυακών εργασιών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενδέχεται να διακοπεί η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού.

Εργασίες συντήρησης 13/05/2021

Σας ενημερώνουμε πώς σήμερα 13/05/2021 και για το διάστημα 20:00 – 22:00 το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο  λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 21:00 έως και την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 12:00, λόγω αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ.

Kατά το προαναφερόμενο διάστημα δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στα πληροφορικά συστήματα που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ και δεν θα λειτουργούν οι διαλειτουργικότητες που προσφέρονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας και ο μηχανισμός αυθεντικοποίησης με κωδικούς Taxisnet και μηχανισμός αυθεντικοποίησης με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται προβλήματα στην ανάρτηση στο Διαύγεια πράξεων που εμπεριέχουν στα μεταδεδομένα τους Α.Φ.Μ., λόγω αδυναμίας διασταύρωσης αυτών.

Ειδικά το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αναμένεται να μην είναι προσβάσιμο κατά το διάστημα της ανωτέρω συντήρησης  μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet.

Εργασίες συντήρησης

Σας ενημερώνουμε πώς σήμερα και για το διάστημα 20:00 – 21:00 το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο  λόγω εργασιών συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης

Σας ενημερώνουμε πώς σήμερα και για το διάστημα 22:00 – 23:00 το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο  λόγω εργασιών συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης

Σας ενημερώνουμε πώς σήμερα και για το διάστημα 16:00 – 17:00 το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο  λόγω εργασιών συντήρησης.