Τεχνικό πρόβλημα στο Πρόγραμμα ”Διαύγεια”

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή η ανάρτηση νέων πράξεων, καθώς και η εμφάνιση εγγράφων ήδη αναρτημένων πράξεων στο Πρόγραμμα ”Διαύγεια”. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την όσο πιο δυνατό σύντομη επίλυση του προβλήματος, για την οποία θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Πρόγραμμα Διαύγεια: Ανάκληση ανάρτησης σύμφωνα με το αρθρ. 7 της αρίθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/2.5.2012 Υπουργικής Απόφασης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ. ΔΗΔ/41976/9.11.2018 οδηγίας επί του ζητήματος της ανάκλησης αναρτήσεων από το Πρόγραμμα Διαύγεια.

Με την παρούσα απόφαση υπενθυμίζονται οι αποκλειστικοί λόγοι δήλωσης αιτημάτων ανάκλησης καθώς και ενδεικτικά πρότυπα αιτιολογήσεων. Επίσης διευκρινίζονται λόγοι ακύρωσης ανακλήσεων και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ.  ΔΗΔ/17304/10.5.2018 (ΦΕΚ 1810/Β/2018ΑΔΑ 759Σ465ΧΘΨ-Κ4Γ)  Υπουργικής Απόφασης, με την οποία τροποποιείται η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 ομοία  περί της ρύθμισης λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» δαπανών  επιχορηγούμενων από τη γενική κυβέρνηση φορέων.

Με την εξεταζόμενη απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015, από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 έως 31.12.2017 αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή στη σελίδα https://mef.diavgeia.gov.gr/  μέχρι την 15η.7.2018.

Διακοπή λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια μεταξύ της 3ης και της 7ης Νοεμβρίου 2017 λόγω αναβάθμισης των υποδομών του συστήματος

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου μας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας και σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ υλοποιείται τις προσεχείς ημέρες η μετάπτωση του πληροφοριακού συστήματος ‘‘Διαύγεια’’ στις  υποδομές  του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους(Government CloudG-Cloud) της ΚτΠ ΑΕ.

Με την σημαντική αυτή αναβάθμιση, διασφαλίζεται έτι περαιτέρω η σταθερότητα και η ασφάλεια του συστήματος, προς όφελος τόσο των πολιτών και των επιχειρήσεων όσο και της Δημόσιας Διοίκησης.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία θα απαιτηθούν τεχνικές παρεμβάσεις μεταξύ της 3ης και της 7ης Νοεμβρίου 2017, διάστημα κατά το οποίο το σύστημα δεν θα είναι προσβάσιμο.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες παρακαλούνται, κατά τον προγραμματισμό των εργασιών τους, να λάβουν υπόψη τους την επικείμενη διακοπή λειτουργίας του συστήματος.

Άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010-έκδοση υπουργικής απόφασης-εγκυκλίου

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/25104/28.7.2017 (ΦΕΚ 2659/Β/2017-ΑΔΑ 6ΗΩ0465ΧΘΨ-ΝΧΓ) Απόφαση και η αριθμ :ΔΗΔ/Φ.40/27434/ 22.8.2017 (ΑΔΑ Ω7ΣΗ465ΧΘΨ-72Θ) σχετική εγκύκλιος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με  την υποβολή στοιχείων δαπανών από  μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Με την ως άνω Απόφαση και όπως αναφέρεται και στην σχετική εγκύκλιο ορίζεται ότι σε περίπτωση διαδικασίας που εκκρεμεί κατά την 31η.7.2017 ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, σχετικά με την αναγνώριση της υποχρέωσης ή μη ανάρτησης στοιχείων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 Β του ν. 3861/2010, η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του άρθρου 9 της ΥΑ για τη δήλωση στοιχείων δαπανών που συντελέστηκαν από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και από 1.1.2016 έως 31.12.2016 παρατείνεται για 30 ημέρες από την έκδοση της σχετικής οριστικής δικαστικής απόφασης.

Κατεβάστε το ΦΕΚ της Απόφασης εδώ ή την Απόφαση με ΑΔΑ εδώ. Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ

Έκδοση Εγκυκλίου για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Μετά την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/30.6.2017 (ΦΕΚ 2277/Β/2017-ΑΔΑ: Ψ9ΟΒ465ΧΘΨ-Ψ4Β) Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με  την υποβολή στοιχείων δαπανών από  μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως σας, ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.7.2017 (ΑΔΑ: 7ΤΔΨ465ΧΘΨ-ΖΒΛσχετικής εγκυκλίου  του Υπουργείου  Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/30.6.2017 (ΦΕΚ 2277/Β/2017-ΑΔΑ Ψ9ΟΒ465ΧΘΨ-Ψ4Β) Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με  την υποβολή στοιχείων δαπανών από  μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Με την Απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και από 1.1.2016 έως 31.12.2016, αναρτώνται στην ειδική εφαρμογή στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr μέχρι την 31η.7.2017.

Κατεβάστε το ΦΕΚ της Απόφασης εδώ ή την Απόφαση με ΑΔΑ εδώ

Ετήσια Έκθεση για τα Ανοικτά Δεδομένα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12 Γ’ του Ν. 4305/2014 και στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων, τέθηκε σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση η ετήσια έκθεση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων.

Η ετήσια έκθεση είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minreform/?p=1904.

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως την Τρίτη, 18 Απριλίου 2017, ώρα 15.00μμ

Δηλώσεις έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/3694/1.2.2017 (ΑΔΑ: 7ΖΨ4465ΧΘΨ-Ψ0Α) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δηλώσεις έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.

Μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως αναρτούν, στην ειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr, δηλώσεις δαπανών έτους 2016, με καταληκτική ημερομηνία την 28η.2.2017.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου εδώ.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές) το σύστημα Διαύγεια

δεν θα είναι διαθέσιμο για περίπου τρεις ώρες από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 21.12.2016.