Εγκύκλιοι για τις νέες διατάξεις για το πρόγραμμα διαύγεια

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα Διαύγεια από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι εξής εγκύκλιοι:

  1. ‘‘Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 του ν. 4305/2014’’, ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ, με το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.
  2. ‘‘Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014’’ ΑΔΑ 79ΝΤ465ΦΘΕ-13Ο. Πρόκειται για τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.
  3. «Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» ΑΔΑ ΩΖΦΧ465ΦΘΕ-ΥΛΕ. Η εγκύκλιος αφορά στο Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34), με θέμα: «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΑΔΑ 6ΨΦΤ465ΦΘΕ-Υ4Γ). Με το εν λόγω Π.Δ. κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, οι διατάξεις του ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις.

Τις ανωτέρω εγκυκλίους καθώς και εν γένει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στο Πρόγραμμα Διαύγεια, μπορείτε επίσης να αναζητείτε στην ενότητα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της αρχικής σελίδας του Προγράμματος.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>