Author Archives: Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Εγκύκλιοι για τις νέες διατάξεις για το πρόγραμμα διαύγεια

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα Διαύγεια από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι εξής εγκύκλιοι:

 1. ‘‘Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 του ν. 4305/2014’’, ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ, με το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.
 2. ‘‘Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014’’ ΑΔΑ 79ΝΤ465ΦΘΕ-13Ο. Πρόκειται για τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.
 3. «Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» ΑΔΑ ΩΖΦΧ465ΦΘΕ-ΥΛΕ. Η εγκύκλιος αφορά στο Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34), με θέμα: «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΑΔΑ 6ΨΦΤ465ΦΘΕ-Υ4Γ). Με το εν λόγω Π.Δ. κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, οι διατάξεις του ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις.

Τις ανωτέρω εγκυκλίους καθώς και εν γένει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στο Πρόγραμμα Διαύγεια, μπορείτε επίσης να αναζητείτε στην ενότητα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της αρχικής σελίδας του Προγράμματος.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ενημέρωση μέσω ροής ειδήσεων RSS και ATOM feeds

Παρακάτω καταγράφονται κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το σύστημα του RSS  το οποίο   χρησιμοποιούν αρκετοί χρήστες του Διαύγεια. Το νέο σύστημα Διαύγεια ΙΙ υποστηρίζει την ενημέρωση μέσω ροής ειδήσεων RSS και ATOM feeds. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται τόσο στη σελίδα του φορέα όσο και στην αναζήτηση αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Στη σελίδα του φορέα παρέχεται η δυνατότητα λήψης σε RSS των τελευταίων 10 πιο πρόσφατων αποφάσεων που έχουν αναρτηθεί στον φορέα. Το URL παραμένει το ίδιο με το παλαιό σύστημα Διαύγεια και είναι διαθέσιμο με σχετικό εικονίδιο .

Για παράδειγμα αν κάποιος θέλει να ενημερώνεται για τις τελευταίες αναρτήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης (σελίδα φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/thessaloniki) θα επιλέξει το URL: https://diavgeia.gov.gr/f/thessaloniki/rss

 1. Στη σελίδα της αναζήτησης, ο χρήστης αφ’ ότου εκτελέσει την επιθυμητή αναζήτηση, μπορεί να επιλέξει το URL μέσω του σχετικού εικονιδίου RSS.

Για παράδειγμα αν κάποιος αναζητά τη λέξη “Leopard” (σχετικό bookmark https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%22leopard%22&page=0) μπορεί:

 • επιλέγοντας το εικονίδιο RSS (http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=q%3A%22leopard%22) να ανακτήσει τις 10 πιο πρόσφατες αναρτήσεις σχετικά με το λήμμα “Leopard” σε RSS feed
 • τροποποιώντας το URL του RSS σε ATOM (http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/atom?q=q%3A%22leopard%22) να ανακτήσει τις 10 πιο πρόσφατες αναρτήσεις σχετικά με το λήμμα “Leopard” σε ATOM feed

Πλέον υποστηρίζεται τόσο το πρωτόκολλο http όσο και το https στα RSS,ΑΤΟΜ των αναζητήσεων αλλά και στα RSS των σελίδων των φορέων.Οι χρήστες που εγγράφονται σε ροές ειδήσεων RSS μέσω Internet Explorer, Microsoft Outlook και Feeddemon ή χρήστες των οποίων η φόρτωση με “https” εγείρει σφάλμα, μπορούν να χρησιμοποιούν links που ξεκινούν με “http”. Έτσι αν ο feed reader σας αντιμετωπίζει πρόβλημα στο διάβασμα του URL https://diavgeia.gov.gr/f/minfin/rss μπορείτε να το αλλάξετε σε http://diavgeia.gov.gr/f/minfin/rss

Δημόσια διαβούλευση για την ένταξη επιχορηγούμενων φορέων στο πρόγραμμα Δι@ύγεια

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014.

Το κείμενο του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης βρίσκεται αναρτημένο προς διαβούλευση στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minreform/?p=1828

Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 4305/2014 (Α΄237) ενισχύει τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο και αφ’ ετέρου προωθεί την επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, το άρθρο 16 καθιερώνει την υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), των σωματείων, των ιδρυμάτων και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο, κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα, αλλά και κάθε πολίτη, να σχολιάσει και να συμβάλλει με τις προτάσεις του, στην εκπόνηση του τελικού περιεχομένου της Υπουργικής Απόφασης.

Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.35

Με την σημερινή αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.35) έχουν εισαχθεί οι ακόλουθες αλλαγές που αφορούν την χρήση του OpenData API  :

 • Στοιχεία υπογραφόντων και οργανωτικών μονάδων: Προστέθηκαν νέα πεδία για τις ημερομηνίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Πιο συγκεκριμένα το πεδίο activeFrom για ενεργούς υπογράφοντες και μονάδες περιέχει την ημερομηνία ενεργοποίησης τους , ενώ το πεδίο activeUntil , για ανενεργούς υπογράφοντες και μονάδες , την ημερομηνία απενεργοποιησής τους.
 • Ανάκτηση οργανωτικών μονάδων φορέα: Ανάκτηση μονάδων ανάλογα με την κατάσταση (ενεργές/ανενεργές/όλες) με χρήση της παραμέτρου status. Πιθανές τιμές: active (Μόνο ενεργές μονάδες), inactive (Μόνο ανενεργές μονάδες), all (Όλες οι μονάδες). Default: all. Παράδειγμα κλήσης για λήψη μόνο ενεργών μονάδων στο πιλοτικό  :https://test3.diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/organizations/10599/units.json?status=active
 • Ανάκτηση οργανωτικών μονάδων φορέα: Εφόσον δεν οριστεί τιμή για την παράμετρο descendants, ως default τιμή ορίζεται η all αντί της children.
 • Διακοπή υποστήριξης του SSL 3 protocol στις κλήσεις προς το OpenData API προκειμένου να αποφευχθεί επίθεση POODLE.

Επικαιροποιημένη έκδοση του νόμου για το Πρόγραμμα Διαύγεια

Στην ενότητα  «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» του παρόντος δικτυακού τόπου έχει δημοσιευθεί από την ΟΔΕ Διαύγεια η επικαιροποιημένη έκδοση του Ν. 3861/2010 για το Πρόγραμμα Διαύγεια όπως έχει κωδικοποιηθεί από το Τμήμα «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» (Δ.Κ.Ν. – Ραπτάρχης) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το κωδικοποιημένο κείμενο περιέχει όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις (βλ. για τις πιο πρόσφατες τα άρθρα 10Α  και 10Β), αλλά και αναφορές σε συσχετιζόμενα νομοθετήματα και εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

Στην ίδια ενότητα έχουν επίσης δημοσιευθεί για διευκόλυνση των χρηστών του προγράμματος Διαύγεια οι σχετικές εγκύκλιοι και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ταυτόχρονα γνωμοδοτήσεις της Ομάδας Νομικής Υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια σε εξειδικευμένα νομικά θέματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογής του νόμου έχουν αναρτηθεί και εμπλουτίζονται διαρκώς στην ενότητα ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)

Νέες διατάξεις για το Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4305/2014 ΦΕΚ Α΄ 237/31-10-2014 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα.

Στο νόμο περιλαμβάνονται, πλην των άλλων και οι εξής προβλέψεις για το πρόγραμμα Διαύγεια:

1) Η εκτέλεση των προϋπολογισμών των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, πρέπει να αναρτάται στο πρόγραμμα διαύγεια με αναλυτικές καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης μπορεί να αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα.

2) Καθιερώθηκε η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» για όλες τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), τα σωματεία, τα ιδρύματα και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Κάθε ένας από τους ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

 

nomos 4305-2014 anoixta dedomena klp

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και μέχρι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 12:00 δε θα λειτουργούν στο σύνολό τους οι εφαρμογές του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που φιλοξενεί το σύστημα.

Παρουσίαση του «Προγράμματος Διαύγεια» στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη Νομοθετική Διαφάνεια του Open Government Partnership (OGP)

 

Το «Πρόγραμμα Διαύγεια» παρουσιάστηκε ως βέλτιστη πρακτική στη Συνάντηση της ομάδας Εργασίας για τη Νομοθετική Διαφάνεια (Legislative Openness) της διεθνούς πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση – Open Government Partnership (OGP) που έλαβε χώρα στο Μαυροβούνιο από 15-16 Σεπτεμβρίου 2014. Στη συνάντηση συμμετείχαν το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το «Πρόγραμμα Διαύγεια» παρουσιάστηκε υπό τον τίτλο «The Transparency Initiative in Greece: Providing online access to all laws, government acts and decisions» και αναδείχθηκε η σχέση του με τη νομοθετική διαφάνεια. Ειδικότερα τονίστηκε ότι το «Πρόγραμμα Διαύγεια» αποδίδει μια μοναδική εικόνα της νομοθετικής δραστηριότητας και της εφαρμογής της από το δημόσιο τομέα, αφού στην πλατφόρμα κάθε δημόσιου φορέα εμφανίζονται:

– τα νομοθετικά κείμενα που προτείνει,

– οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδει,

– οι μεμονωμένες πράξεις και αποφάσεις προς εφαρμογή των νομοθετικών μέτρων.

Η παρουσίαση στέφθηκε από ιδιαίτερη επιτυχία ενώ έγινε αντιληπτή και προκάλεσε ενδιαφέρον η καινοτομία του Προγράμματος, όσον αφορά στο περιεχόμενο, τις νομοθετικές προβλέψεις, το μοντέλο οργάνωσης και την τεχνολογική υποδομή και τις εφαρμογές.

Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.32

Η τελευταία αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.32)  περιλαμβάνει τις παρακάτω αλλαγές που εππηρεάζουν τα συστήματα ανάρτησης μέσω API :

 • Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών ΑΦΜ αναδόχων/αποδεκτών και στους ακόλουθους τύπους πράξεων:
  1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
  2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
  3. ΣΥΜΒΑΣΗ
  4. ΔΩΡΕΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
  5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • Η συμπλήρωση ΑΦΜ αναδόχου/αποδέκτη είναι υποχρεωτική μόνο στον τύπο πράξης “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”
 • Προσθήκη πεδίου με ονομασία “skipVatReason” το οποίο επιτρέπει την παράλειψη της καταχώρησης πολλαπλών ΑΦΜ στον τύπο πράξης “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”. Το παραπάνω πεδίο λαμβάνει τις τιμές Μισθοδοσία (SKIP_VAT_REASON_1) και Μαζικές αποζημιώσεις(SKIP_VAT_REASON_2).

Οι αλλαγές αυτές (κυρίως οι πολλαπλότητες στα ΑΦΜ), προκαλούν και αλλαγές στις κλήσεις του API για τις οποίες θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές στους client. Ζητούμε την κατανόηση σας για την ταλαιπωρία . Οι αλλαγές υλοποιούνται στα πλαίσια ικανοποίησης αιτημάτων των χρηστών που έχουν προκύψει κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας του νέου συστήματος , και δημιουργούν αλλαγές στο μοντέλο του τύπου αποφάσεων. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθούν.
Λεπτομέρειες για τις διορθώσεις ,βελτιώσεις και αλλαγές που εισάγει κάθε αναβάθμιση του συστήματος , μπορείτε να δείτε εδώ : https://diavgeia.gov.gr/changelog

Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.31

Με την σημερινή αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.31) είναι πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου “Ποσό δαπάνης”  στα είδη πράξεων “ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ” και “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει και όσα συστήματα ανάρτησης μέσω API , δεν ανανεώνουν αυτόματα μέσω του API τις απαιτήσεις υποχρεωτικότητας των πεδίων.

Μπορείτε να λάβετε σε πραγματικό χρόνο τα μεταδεδομένα και τις απαιτήσεις υποχρεωτικότητας για κάθε τύπο πράξης μέσω του Url :

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types/[DECISION_TYPE_ID]/details

Για παράδειγμα, στους παραπάνω 2 τύπους πράξεων αντιστοιχούν τα εξής url :

1. https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types/%CE%92.2.1/details

2. https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types/%CE%92.2.2/details

Λεπτομέρειες για τις διορθώσεις ,βελτιώσεις και αλλαγές που εισάγει κάθε αναβάθμιση του συστήματος , μπορείτε να δείτε εδώ : https://diavgeia.gov.gr/changelog