Παράταση Καταληκτικής Ημ/νίας Εγγραφής στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της πρώτης εφαρμογής της διάταξης, δεδομένων των τεχνικών αναβαθμίσεων οι οποίες υλοποιούνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την εγκαθίδρυση του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων και της διαπίστωσης της αναγκαιότητας για επέκταση του χρονικού διαστήματος προετοιμασίας από την πλευρά των επιχορηγούμενων φορέων για τη δρομολόγηση των σχετικών προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εφαρμογή της διάταξης, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής σας και ανάρτησης των στοιχείων που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 01.01.2015 έως 31.12.2015 έως την 30η.04.2016 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΣΔΑ/ΔΗΔ/Φ.40/473/05.01.2016 εγκύκλιός μας – ΑΔΑ: 6Μ1Λ465ΦΘΕ-ΑΨΑ με θέμα: «Aριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 39514/21.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2844-ΑΔΑ: Ω30Α465ΦΘΕ-Ε62) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».

Η εφαρμογή δεν είναι ανοικτή ακόμα για χρήση.

Θα ενημερωθείτε σύντομα για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>