Ετήσια Έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014 σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια διαδικασίας διαβούλευσης, υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων η ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων από τους υπόχρεους στην εφαρμογή της πολιτικής φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ιδίου Νόμου. (Ετήσια Έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>