Δηλώσεις έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/3694/1.2.2017 (ΑΔΑ: 7ΖΨ4465ΧΘΨ-Ψ0Α) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δηλώσεις έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.

Μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως αναρτούν, στην ειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr, δηλώσεις δαπανών έτους 2016, με καταληκτική ημερομηνία την 28η.2.2017.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>