Επικαιροποιημένη έκδοση του νόμου για το Πρόγραμμα Διαύγεια

Στην ενότητα  «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» του παρόντος δικτυακού τόπου έχει δημοσιευθεί από την ΟΔΕ Διαύγεια η επικαιροποιημένη έκδοση του Ν. 3861/2010 για το Πρόγραμμα Διαύγεια όπως έχει κωδικοποιηθεί από το Τμήμα «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» (Δ.Κ.Ν. – Ραπτάρχης) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το κωδικοποιημένο κείμενο περιέχει όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις (βλ. για τις πιο πρόσφατες τα άρθρα 10Α  και 10Β), αλλά και αναφορές σε συσχετιζόμενα νομοθετήματα και εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

Στην ίδια ενότητα έχουν επίσης δημοσιευθεί για διευκόλυνση των χρηστών του προγράμματος Διαύγεια οι σχετικές εγκύκλιοι και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ταυτόχρονα γνωμοδοτήσεις της Ομάδας Νομικής Υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια σε εξειδικευμένα νομικά θέματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογής του νόμου έχουν αναρτηθεί και εμπλουτίζονται διαρκώς στην ενότητα ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>