Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.35

Με την σημερινή αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.35) έχουν εισαχθεί οι ακόλουθες αλλαγές που αφορούν την χρήση του OpenData API  :

  • Στοιχεία υπογραφόντων και οργανωτικών μονάδων: Προστέθηκαν νέα πεδία για τις ημερομηνίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Πιο συγκεκριμένα το πεδίο activeFrom για ενεργούς υπογράφοντες και μονάδες περιέχει την ημερομηνία ενεργοποίησης τους , ενώ το πεδίο activeUntil , για ανενεργούς υπογράφοντες και μονάδες , την ημερομηνία απενεργοποιησής τους.
  • Ανάκτηση οργανωτικών μονάδων φορέα: Ανάκτηση μονάδων ανάλογα με την κατάσταση (ενεργές/ανενεργές/όλες) με χρήση της παραμέτρου status. Πιθανές τιμές: active (Μόνο ενεργές μονάδες), inactive (Μόνο ανενεργές μονάδες), all (Όλες οι μονάδες). Default: all. Παράδειγμα κλήσης για λήψη μόνο ενεργών μονάδων στο πιλοτικό  :https://test3.diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/organizations/10599/units.json?status=active
  • Ανάκτηση οργανωτικών μονάδων φορέα: Εφόσον δεν οριστεί τιμή για την παράμετρο descendants, ως default τιμή ορίζεται η all αντί της children.
  • Διακοπή υποστήριξης του SSL 3 protocol στις κλήσεις προς το OpenData API προκειμένου να αποφευχθεί επίθεση POODLE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>