Ετήσια Έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014 σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια διαδικασίας διαβούλευσης, υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων η ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων από τους υπόχρεους στην εφαρμογή της πολιτικής φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ιδίου Νόμου. (Ετήσια Έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων)

Ετήσια έκθεση για την ανοικτή διάθεση και δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι στο δικτυακό τόπο www.opengov.gr  τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η  ετήσια έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014 (http://www.opengov.gr/ypes/?p=3541).

Παράταση Καταληκτικής Ημ/νίας Εγγραφής στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της πρώτης εφαρμογής της διάταξης, δεδομένων των τεχνικών αναβαθμίσεων οι οποίες υλοποιούνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την εγκαθίδρυση του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων και της διαπίστωσης της αναγκαιότητας για επέκταση του χρονικού διαστήματος προετοιμασίας από την πλευρά των επιχορηγούμενων φορέων για τη δρομολόγηση των σχετικών προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εφαρμογή της διάταξης, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής σας και ανάρτησης των στοιχείων που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 01.01.2015 έως 31.12.2015 έως την 30η.04.2016 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΣΔΑ/ΔΗΔ/Φ.40/473/05.01.2016 εγκύκλιός μας – ΑΔΑ: 6Μ1Λ465ΦΘΕ-ΑΨΑ με θέμα: «Aριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 39514/21.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2844-ΑΔΑ: Ω30Α465ΦΘΕ-Ε62) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».

Η εφαρμογή δεν είναι ανοικτή ακόμα για χρήση.

Θα ενημερωθείτε σύντομα για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ δεν θα λειτουργεί από την Παρασκευή, 09.10.2015 και ώρα 15.00μμ έως και το Σάββατο, 10.10.2015 και ώρα 18.00μμ λόγω διενέργειας συντήρησης και αναβάθμισης

Εγκύκλιοι για τις νέες διατάξεις για το πρόγραμμα διαύγεια

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα Διαύγεια από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι εξής εγκύκλιοι:

 1. ‘‘Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 του ν. 4305/2014’’, ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ, με το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.
 2. ‘‘Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014’’ ΑΔΑ 79ΝΤ465ΦΘΕ-13Ο. Πρόκειται για τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.
 3. «Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» ΑΔΑ ΩΖΦΧ465ΦΘΕ-ΥΛΕ. Η εγκύκλιος αφορά στο Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34), με θέμα: «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΑΔΑ 6ΨΦΤ465ΦΘΕ-Υ4Γ). Με το εν λόγω Π.Δ. κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, οι διατάξεις του ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις.

Τις ανωτέρω εγκυκλίους καθώς και εν γένει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στο Πρόγραμμα Διαύγεια, μπορείτε επίσης να αναζητείτε στην ενότητα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της αρχικής σελίδας του Προγράμματος.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ενημέρωση μέσω ροής ειδήσεων RSS και ATOM feeds

Παρακάτω καταγράφονται κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το σύστημα του RSS  το οποίο   χρησιμοποιούν αρκετοί χρήστες του Διαύγεια. Το νέο σύστημα Διαύγεια ΙΙ υποστηρίζει την ενημέρωση μέσω ροής ειδήσεων RSS και ATOM feeds. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται τόσο στη σελίδα του φορέα όσο και στην αναζήτηση αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Στη σελίδα του φορέα παρέχεται η δυνατότητα λήψης σε RSS των τελευταίων 10 πιο πρόσφατων αποφάσεων που έχουν αναρτηθεί στον φορέα. Το URL παραμένει το ίδιο με το παλαιό σύστημα Διαύγεια και είναι διαθέσιμο με σχετικό εικονίδιο .

Για παράδειγμα αν κάποιος θέλει να ενημερώνεται για τις τελευταίες αναρτήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης (σελίδα φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/thessaloniki) θα επιλέξει το URL: https://diavgeia.gov.gr/f/thessaloniki/rss

 1. Στη σελίδα της αναζήτησης, ο χρήστης αφ’ ότου εκτελέσει την επιθυμητή αναζήτηση, μπορεί να επιλέξει το URL μέσω του σχετικού εικονιδίου RSS.

Για παράδειγμα αν κάποιος αναζητά τη λέξη “Leopard” (σχετικό bookmark https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%22leopard%22&page=0) μπορεί:

 • επιλέγοντας το εικονίδιο RSS (http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=q%3A%22leopard%22) να ανακτήσει τις 10 πιο πρόσφατες αναρτήσεις σχετικά με το λήμμα “Leopard” σε RSS feed
 • τροποποιώντας το URL του RSS σε ATOM (http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/atom?q=q%3A%22leopard%22) να ανακτήσει τις 10 πιο πρόσφατες αναρτήσεις σχετικά με το λήμμα “Leopard” σε ATOM feed

Πλέον υποστηρίζεται τόσο το πρωτόκολλο http όσο και το https στα RSS,ΑΤΟΜ των αναζητήσεων αλλά και στα RSS των σελίδων των φορέων.Οι χρήστες που εγγράφονται σε ροές ειδήσεων RSS μέσω Internet Explorer, Microsoft Outlook και Feeddemon ή χρήστες των οποίων η φόρτωση με “https” εγείρει σφάλμα, μπορούν να χρησιμοποιούν links που ξεκινούν με “http”. Έτσι αν ο feed reader σας αντιμετωπίζει πρόβλημα στο διάβασμα του URL https://diavgeia.gov.gr/f/minfin/rss μπορείτε να το αλλάξετε σε http://diavgeia.gov.gr/f/minfin/rss

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση για την ανάρτηση των δαπανών επιχορηγούμενων φορέων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση σχετικά με την Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (ΦΕΚ 116 Β 2015). Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 16 Ν. 4305/2014 και αποτελεί μια τεράστια τομή στη διαφάνεια των ΜΚΟ και άλλων επιχορηγούμενων φορέων.

Με την απόφαση καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), των σωματείων, των ιδρυμάτων και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν. Η παράλειψη της ανάρτησης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.

Για να δείτε το κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση για την ένταξη επιχορηγούμενων φορέων στο πρόγραμμα Δι@ύγεια

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014.

Το κείμενο του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης βρίσκεται αναρτημένο προς διαβούλευση στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minreform/?p=1828

Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 4305/2014 (Α΄237) ενισχύει τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο και αφ’ ετέρου προωθεί την επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, το άρθρο 16 καθιερώνει την υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), των σωματείων, των ιδρυμάτων και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο, κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα, αλλά και κάθε πολίτη, να σχολιάσει και να συμβάλλει με τις προτάσεις του, στην εκπόνηση του τελικού περιεχομένου της Υπουργικής Απόφασης.

Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.35

Με την σημερινή αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.35) έχουν εισαχθεί οι ακόλουθες αλλαγές που αφορούν την χρήση του OpenData API  :

 • Στοιχεία υπογραφόντων και οργανωτικών μονάδων: Προστέθηκαν νέα πεδία για τις ημερομηνίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Πιο συγκεκριμένα το πεδίο activeFrom για ενεργούς υπογράφοντες και μονάδες περιέχει την ημερομηνία ενεργοποίησης τους , ενώ το πεδίο activeUntil , για ανενεργούς υπογράφοντες και μονάδες , την ημερομηνία απενεργοποιησής τους.
 • Ανάκτηση οργανωτικών μονάδων φορέα: Ανάκτηση μονάδων ανάλογα με την κατάσταση (ενεργές/ανενεργές/όλες) με χρήση της παραμέτρου status. Πιθανές τιμές: active (Μόνο ενεργές μονάδες), inactive (Μόνο ανενεργές μονάδες), all (Όλες οι μονάδες). Default: all. Παράδειγμα κλήσης για λήψη μόνο ενεργών μονάδων στο πιλοτικό  :https://test3.diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/organizations/10599/units.json?status=active
 • Ανάκτηση οργανωτικών μονάδων φορέα: Εφόσον δεν οριστεί τιμή για την παράμετρο descendants, ως default τιμή ορίζεται η all αντί της children.
 • Διακοπή υποστήριξης του SSL 3 protocol στις κλήσεις προς το OpenData API προκειμένου να αποφευχθεί επίθεση POODLE.

Επικαιροποιημένη έκδοση του νόμου για το Πρόγραμμα Διαύγεια

Στην ενότητα  «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» του παρόντος δικτυακού τόπου έχει δημοσιευθεί από την ΟΔΕ Διαύγεια η επικαιροποιημένη έκδοση του Ν. 3861/2010 για το Πρόγραμμα Διαύγεια όπως έχει κωδικοποιηθεί από το Τμήμα «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» (Δ.Κ.Ν. – Ραπτάρχης) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το κωδικοποιημένο κείμενο περιέχει όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις (βλ. για τις πιο πρόσφατες τα άρθρα 10Α  και 10Β), αλλά και αναφορές σε συσχετιζόμενα νομοθετήματα και εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

Στην ίδια ενότητα έχουν επίσης δημοσιευθεί για διευκόλυνση των χρηστών του προγράμματος Διαύγεια οι σχετικές εγκύκλιοι και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ταυτόχρονα γνωμοδοτήσεις της Ομάδας Νομικής Υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια σε εξειδικευμένα νομικά θέματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογής του νόμου έχουν αναρτηθεί και εμπλουτίζονται διαρκώς στην ενότητα ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)