Πλήρης αποκατάσταση δημοσίευσης αναρτημένων αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα Διαύγεια αποκαταστάθηκε πλήρως, από χθες το βράδυ 14.11.16 και είναι πλέον προσβάσιμες όλες οι αναρτητέες πράξεις από το έτος 2010 έως σήμερα.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (παρεμβάσεις αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων) το σύστημα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο για περίπου τρεις ώρες από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 14.11.2016 έως την 01:00 το πρωί της Τρίτης 15.11.2016.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (παρεμβάσεις αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων) το σύστημα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο για περίπου δύο ώρες (22:00-24:00) το βράδυ της Παρασκευής 11.11.2016 .

 

 

 

Σταδιακή αποκατάσταση δημοσίευσης αναρτημένων αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών δυσχερειών στο σύστημα «Διαύγεια» έχει προσωρινά απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αναζήτησης/εμφάνισης πράξεων.

Η παραπάνω δυσχέρεια, η οποία ήδη αντιμετωπίζεται, δεν μεταβάλλει τη δυνατότητα των φορέων να αναρτούν πράξεις στο σύστημα.

Επιπλέον δεν επηρέασε τ­­ις ήδη αναρτημένες πράξεις.

Το σύνολο των αναρτημένων πράξεων θα επανεμφανίζεται σταδιακά στο σύστημα.

Εξυπακούεται ότι τα παραπάνω δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο την ισχύ/εκτελεστότητα των αναρτημένων στο σύστημα πράξεων.

Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη της πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος Διαύγεια.

Διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων

Βάσει νεώτερου προγραμματισμού, σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr), καθώς και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (mef.diavgeia.gov.gr) δεν θα λειτουργούν από την Παρασκευή, 14.10.2016 στις 20.00μμ, έως και την Κυριακή 16.10.2016, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

 

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του άρθρου 10Β Διαύγεια

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου μας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: http://mef.diavgeia.gov.gr/.

Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016, ΦΕΚ Β’ 1507) η καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών είναι η 31η.10.2016.

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual). Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2015) και προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Η παρούσα εγκύκλιος καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (https://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).

Οι υπερσύνδεσμοι που αφορούν στις Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής, καθώς και το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών, λειτουργούν εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του φορέα στην εφαρμογή.

Μετά την έκδοση της παρούσης, η υπάρχουσα διαδικασία καταχώρησης των δαπανών όπως περιγράφεται με την εγκύκλιο μας (ΔΗΔ/Φ.40/16557/16.6.2015, ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ) παύει να ισχύει. Ως εκ τούτου, μετά την έκδοση της παρούσης, όλοι οι υπόχρεοι φορείς θα αναρτούν αποκλειστικά στην ανωτέρω ειδική εφαρμογή.

Κατεβάστε τις νέες εγκυκλίους για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010: (ΑΔΑ:  ΩΣΓΤ465ΦΘΕ-ΦΝΛ και 6Ψ9Χ465ΦΘΕ-Γ2Μ)

Υπενθυμίζουμε ότι για ζητήματα που αφορούν την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010 Διαύγεια εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος με ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν

Οδηγίες και Τεχνικά Εγχειρίδια για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010

Εκδόθηκε νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010 (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν)

Παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία τον φορέων για την πρώτη εφαρμογή του νόμου βάση σχετικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ)

Επίσης, κατεβάστε το αρχείο .xls με τα στοιχεία των προς ανάρτηση παραστατικών των φορέων που εμπίπτουν στο άρθρο 10 Β’ (Ν.3861/10) (ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ):

Στοιχεία παραστατικών προς ανάρτηση (Πρότυπο)

Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/25.5.2016 (ΦΕΚ 1507/Β΄- ΑΔΑ: ΩΦΒΚ465ΦΘΕ-ΞΓΨ) υπουργική απόφαση με θέμα «Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 116) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων αναρτώνται, μέχρι την 31η-10-2016, στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως 31-12-2015»

Στοιχεία των προς ανάρτηση παραστατικών των φορέων που εμπίπτουν στο άρθρο 10 Β’ (Ν.3861/10) (ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ)

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.
Ενόψει της πρώτης εφαρμογής της διάταξης και δεδομένων των θεσμικών και τεχνικών διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την προσθήκη της σχετικής λειτουργικότητας διαπιστώνεται η αναγκαιότητα για επέκταση του χρονικού διαστήματος πρώτης εφαρμογής της εξεταζόμενης διάταξης.
Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116), όπως είχε ήδη τροποποιηθεί [αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (Β’ 2844)], αντικαθίσταται εκ νέου εντός των προσεχών ημερών προβλέποντας σχετική παράταση για την ανάρτηση από τους υπόχρεους στοιχείων που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
Προς περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας οι υπόχρεοι φορείς καλούνται να φροντίσουν για την ολοκλήρωση κάθε προεργασίας που θα απαιτηθεί για την άμεση εισαγωγή των στοιχείων που προβλέπονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, όταν η σχετική λειτουργικότητα (εφαρμογή) θα έχει ολοκληρωθεί. Προς τούτο παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο που διατίθεται παρακάτω.
Παρακαλούμε, μετά τα ανωτέρω, για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
(ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ).

Κατεβάστε το αρχείο .xls: Στοιχεία παραστατικών προς ανάρτηση (Πρότυπο)