Tag Archives: API

Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.35

Με την σημερινή αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.35) έχουν εισαχθεί οι ακόλουθες αλλαγές που αφορούν την χρήση του OpenData API  :

 • Στοιχεία υπογραφόντων και οργανωτικών μονάδων: Προστέθηκαν νέα πεδία για τις ημερομηνίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Πιο συγκεκριμένα το πεδίο activeFrom για ενεργούς υπογράφοντες και μονάδες περιέχει την ημερομηνία ενεργοποίησης τους , ενώ το πεδίο activeUntil , για ανενεργούς υπογράφοντες και μονάδες , την ημερομηνία απενεργοποιησής τους.
 • Ανάκτηση οργανωτικών μονάδων φορέα: Ανάκτηση μονάδων ανάλογα με την κατάσταση (ενεργές/ανενεργές/όλες) με χρήση της παραμέτρου status. Πιθανές τιμές: active (Μόνο ενεργές μονάδες), inactive (Μόνο ανενεργές μονάδες), all (Όλες οι μονάδες). Default: all. Παράδειγμα κλήσης για λήψη μόνο ενεργών μονάδων στο πιλοτικό  :https://test3.diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/organizations/10599/units.json?status=active
 • Ανάκτηση οργανωτικών μονάδων φορέα: Εφόσον δεν οριστεί τιμή για την παράμετρο descendants, ως default τιμή ορίζεται η all αντί της children.
 • Διακοπή υποστήριξης του SSL 3 protocol στις κλήσεις προς το OpenData API προκειμένου να αποφευχθεί επίθεση POODLE.

Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.32

Η τελευταία αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.32)  περιλαμβάνει τις παρακάτω αλλαγές που εππηρεάζουν τα συστήματα ανάρτησης μέσω API :

 • Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών ΑΦΜ αναδόχων/αποδεκτών και στους ακόλουθους τύπους πράξεων:
  1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
  2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
  3. ΣΥΜΒΑΣΗ
  4. ΔΩΡΕΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
  5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • Η συμπλήρωση ΑΦΜ αναδόχου/αποδέκτη είναι υποχρεωτική μόνο στον τύπο πράξης “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”
 • Προσθήκη πεδίου με ονομασία “skipVatReason” το οποίο επιτρέπει την παράλειψη της καταχώρησης πολλαπλών ΑΦΜ στον τύπο πράξης “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”. Το παραπάνω πεδίο λαμβάνει τις τιμές Μισθοδοσία (SKIP_VAT_REASON_1) και Μαζικές αποζημιώσεις(SKIP_VAT_REASON_2).

Οι αλλαγές αυτές (κυρίως οι πολλαπλότητες στα ΑΦΜ), προκαλούν και αλλαγές στις κλήσεις του API για τις οποίες θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές στους client. Ζητούμε την κατανόηση σας για την ταλαιπωρία . Οι αλλαγές υλοποιούνται στα πλαίσια ικανοποίησης αιτημάτων των χρηστών που έχουν προκύψει κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας του νέου συστήματος , και δημιουργούν αλλαγές στο μοντέλο του τύπου αποφάσεων. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθούν.
Λεπτομέρειες για τις διορθώσεις ,βελτιώσεις και αλλαγές που εισάγει κάθε αναβάθμιση του συστήματος , μπορείτε να δείτε εδώ : https://diavgeia.gov.gr/changelog

Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.31

Με την σημερινή αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.31) είναι πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου “Ποσό δαπάνης”  στα είδη πράξεων “ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ” και “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει και όσα συστήματα ανάρτησης μέσω API , δεν ανανεώνουν αυτόματα μέσω του API τις απαιτήσεις υποχρεωτικότητας των πεδίων.

Μπορείτε να λάβετε σε πραγματικό χρόνο τα μεταδεδομένα και τις απαιτήσεις υποχρεωτικότητας για κάθε τύπο πράξης μέσω του Url :

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types/[DECISION_TYPE_ID]/details

Για παράδειγμα, στους παραπάνω 2 τύπους πράξεων αντιστοιχούν τα εξής url :

1. https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types/%CE%92.2.1/details

2. https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types/%CE%92.2.2/details

Λεπτομέρειες για τις διορθώσεις ,βελτιώσεις και αλλαγές που εισάγει κάθε αναβάθμιση του συστήματος , μπορείτε να δείτε εδώ : https://diavgeia.gov.gr/changelog

Χρήσιμες οδηγίες για την ανάρτηση μέσω API

Για να μπορέσουμε να αναρτήσουμε σωστά μέσω του API του νέου συστήματος Διαύγεια, βασική προυπόθεση είναι να έχουμε δημιουργήσει έναν χρήστη ο οποίος έχει δικαιώματα ανάρτησης μέσω API. Το σχετικό δικαίωμα δίνεται από τον διαχειριστή του Διαύγεια μετά από αίτημα του υπέυθηνου ΟΔΕ του φορέα.

Ο χρήστης με δικαίωμα ανάρτησης από τρίτα συστήματα θα μπορεί να αναρτά αποφάσεις για οποιαδήποτε μονάδα του φορέα του μόνο μέσω κλήσεων του API. Δεν θα μπορεί δηλαδή να αναρτήσει κάνοντας login στον δικτυακό τόπο του Διαύγεια όπως ένας κανονικός χρήστης.

Για την επιτυχή ανάρτηση μέσω του API , θα πρέπει επιπλέον να δοθεί προσοχή στα μεταδεδομένα που αφορούν τον Οργανισμό , την μονάδα και τον υπογράφοντα , όταν καλούμε κάποια μέθοδο. Πιο συγκεκριμένα , θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι τιμές για τα

organizationId , UnitIds και signerIds

είναι σωστές και πιο συγκεριμένα ότι :

 • το organizationId αναφέρεται στον οργανισμό στον οποίο ανήκει ο χρήστης API με τα στοιχεία του οποίου αναρτούμε.
 • το unitIds , έχει τιμές που αντιστοιχούν σε μονάδες του οργανισμού για τον οποίον αναρτούμε. Για να δούμε όλες τις μονάδες ενός φορέα μέσω του api θα πρέπει να κάνει μια κληση στην διευθυνσή :https://[API_BASE_URL]/organizations/[ORG_ID]/units , όπου [ORG_ID] το ID του φορέα που μας ενδιαφέρει. π.χ https://test3.diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata//organizations/10599/units
 • ότι το signerId, αντιστοιχεί σε υπογράφοντα που έχει δικαίωμα υπογραφής στην συγκεκριμένη μονάδα κάτω από την οποία δημοσιέυεται η απόφαση (1) . Αυτό μπορεί να γίνει με μια κλήση σαν την παρακάτω : https://[API_BASE_URL]/organizations/[ORG_ID]/signers, όπου [ORG_ID] το ID του φορέα που μας ενδιαφέρει.π.χ https://test3.diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata//organizations/10599/signers (2)

 Σημειώσεις

(1) Σημειώνεται ότι στο νέο πληροφοριακό σύστημα του Διαύγεια, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιον υπογράφοντα να υπογράφει σε όλες τις μονάδες του φορέα του.
(Αρχική ->  Διαχείριση υπογραφόντων ->  Επεξεργασία υπογράφοντα και check το Δικαίωμα υπογραφής σε όλες τις μονάδες).

 (2) Σημειώνεται ότι μπορούμε να πάρουμε τα αντίστοιχα Output σε μορφή json , προσθέτωντας το .json στο τέλος του URL. π.χ https://test3.diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata//organizations/10599/signers.json