Νέο Διαύγεια – Βελτιωμένη πρόσβαση στην πληροφορία

To νέο Διαύγεια παρέχει βελτιωμένο μηχανισμό αναζήτησης με καλύτερα και περισσότερα κριτήρια αναζήτησης και δυνατότητα εξειδίκευσης των αποτελεσμάτων από το χρήστη, εξασφαλίζοντας την εμφάνιση αξιόπιστων και εξατομικευμένων αποτελεσμάτων. Στο παλιό Διαύγεια η αναζήτηση γινόταν με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένο το εύρος πληροφόρησης. Με το νέο Διαύγεια, παρέχεται βελτιωμένη και ουσιαστικότερη πρόσβαση στην πληροφορία αναλόγως των επιλογών που ο ίδιος ο χρήστης επιθυμεί.

Ο νέος πολιτοκεντρικός τρόπος αναζήτησης με απλές λέξεις κλειδιά, εύρος ημερομηνιών καθοριζόμενο από τους χρήστες, φίλτρα εξειδίκευσης (μεταξύ των οποίων
Φορείς, Υπογράφοντες, Είδη Πράξεων, Χρονικά Πλαίσια, κ.α.) και εύχρηστους τρόπους ταξινόμησης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη προαγωγή της διαφάνειας, την ενίσχυση της πληροφόρησης και την προώθηση του ελέγχου από τους πολίτες , αφού δεν είναι πλέον απαραίτητη η γνώση της διοικητικής ιεραρχίας και ορολογίας για την αναζήτηση πράξεων και αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον προστέθηκε δυνατότητα για προσωποποιημένες υπηρεσίες – “Η Διαύγεια μου” με εξατομικευμένες αναζητήσεις και προσωπικούς σελιδοδείκτες σε αναρτήσεις που ενδιαφέρουν τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Οι βασικοί τρόποι της αναζήτησης είναι οι εξής:

Ελεύθερη Αναζήτηση

Απλά καταχωρώντας μια ή πολλές λέξεις στο κεντρικό πεδίο αναζήτησης που εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη, το Διαύγεια κάνει αναζήτηση στο Περιεχόμενο όλων των αποφάσεων του Διαύγεια αλλά και στα συμπληρωματικά στοιχεία που περιγράφουν τις αποφάσεις (Θέμα
Απόφασης, Φορέας, Υπογράφων, Είδος απόφασης, Θεματική Ενότητα κλπ).

Μετά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, ο χρήστης μπορεί εύκολα να τα εξειδικεύσει περαιτέρω, με μια σειρά από Φίλτρα που εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της οθόνης, όπως π.χ. Φορέας Έκδοσης, Υπογράφων, Οργανωτική Μονάδα, Είδος Απόφασης, Συντάκτης Απόφασης, Θεματική Ενότητα, Χρονική Περίοδος κ.α.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ταξινομήσει τα αποτελέσματα με βάση είτε τα πιο πρόσφατα είτε τα πιο σχετικά για να βρει την πληροφορία που το ενδιαφέρει.

 

Σύνθετη Αναζήτηση.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει συγκεκριμένα πεδία που θα καθορίσουν ακριβέστερα τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Η συμπλήρωση αποτελεί μια
εύκολη διαδικασία με επιλογή από λίστα τιμών. Ενδεικτικά, o ενδιαφερόμενος μπορεί:

Στο πεδίο Όρος Αναζήτησης να εισάγει μια λέξη-κλειδί, βάση της οποίας θα γίνει αναζήτηση στο ίδιο το κείμενο απόφασης (περιεχόμενο του PDF) και σε πληροφορίες σχετικές με την απόφαση (Φορέας, Υπογράφων, Είδος απόφασης κ.α.)

  • Στο πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης ή Ανάρτησης της πράξης, να επιλέξει μεταξύ: α) αναζήτηση για συγκεκριμένη ημέρα ή β) αναζήτηση για εύρος ημερομηνιών.
  • Στο πεδίο του Φορέα να επιλέξει τον Φορέα του δημοσίου που τον ενδιαφέρει γράφοντας τα πρώτα γράμματα της ονομασίας αυτού. Σημειώνεται ότι επιλέγοντας το πεδίο Να ληφθεί υπ’ όψιν το ιστορικό του Φορέα, εμφανίζονται ακόμα και παλιότερες αποφάσεις του Φορέα με άλλη ονομασία.
  • Στα πεδία Είδος πράξης και Θεματικές κατηγορίες να επιλέξει διαθέσιμες τιμές που περιγράφουν ακριβέστερα αυτό την πληροφορία που αναζητά.

Στην συνέχεια επιλέγει το εικονίδιο της Αναζήτησης προκειμένου να εμφανιστούν τα αποτελέσματα. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να τα εξειδικεύσει περαιτέρω, με μια σειρά από Φίλτρα που εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της οθόνης, όπως π.χ.
Φορέας Έκδοσης, Υπογράφων, Οργανωτική Μονάδα, Είδος Απόφασης, Συντάκτης Απόφασης, Θεματική Ενότητα, Χρονική Περίοδος κ.α.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ταξινομήσει τα αποτελέσματα με βάση είτε τα πιο πρόσφατα είτε τα πιο σχετικά για να βρει την πληροφορία που το ενδιαφέρει.

Application Programming Interface ανοιχτού κώδικα

Το νέο Open Data API ανοιχτού κώδικα έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί ώστε να παρέχει πλουσιότερη και αξιόπιστη πληροφορία, όπως αυτή παρέχεται στο σύνολό της από τους υπόχρεους προς ανάρτηση φορείς του δημοσίου , μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων προγραμματιστικών διεπαφών (json , Rest). Με τον τρόπο αυτο προωθείται περαιτέρω  η καινοτομία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενος για την ανάπτυξη περισσότερων εφαρμογών προς πολίτες και επιχειρήσεις, που με τη σειρά τους θα προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματικότητα, συνεχίζοντας και βελτιώνοντας υπάρχουσες ιδιωτικές δράσεις και αναπτύσσοντας νέες από τον ιδιωτικό και τον ακαδημαϊκό χώρο. Σχετικές πληροφορίες καθώς και εκτενείς τεχνικές οδηγίες υπάρχούν στον σχετικό οδηγό τεκμηρίωσης  https://www.diavgeia.gov.gr/api/help

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες αναζήτησης,  μπορείτε να συμβουλευτείτε τον σχετικό οδηγό χρήσης https://diavgeia.gov.gr/educationalMaterial και να παρακολουθήσετε τα σχετικά videos:

Απλή αναζήτηση http://www.youtube.com/watch?v=baeqspeKLho
Σύνθετη αναζήτηση http://www.youtube.com/watch?v=waug-5xz4RY

Μπορείτε παντα να στέλνετε  τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας σχετικά με βελτιώσεις και τροποποιήσεις στην διεπαφή της ιστοσελίδας, μέσω του συνδέσμου Επικοινωνία/Υποστήριξη , προκειμένου να ενσωματωθούν σε επόμενη έκδοση (release) του λογισμικού.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>