Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.32

Η τελευταία αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.32)  περιλαμβάνει τις παρακάτω αλλαγές που εππηρεάζουν τα συστήματα ανάρτησης μέσω API :

 • Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών ΑΦΜ αναδόχων/αποδεκτών και στους ακόλουθους τύπους πράξεων:
  1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
  2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
  3. ΣΥΜΒΑΣΗ
  4. ΔΩΡΕΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
  5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • Η συμπλήρωση ΑΦΜ αναδόχου/αποδέκτη είναι υποχρεωτική μόνο στον τύπο πράξης “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”
 • Προσθήκη πεδίου με ονομασία “skipVatReason” το οποίο επιτρέπει την παράλειψη της καταχώρησης πολλαπλών ΑΦΜ στον τύπο πράξης “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”. Το παραπάνω πεδίο λαμβάνει τις τιμές Μισθοδοσία (SKIP_VAT_REASON_1) και Μαζικές αποζημιώσεις(SKIP_VAT_REASON_2).

Οι αλλαγές αυτές (κυρίως οι πολλαπλότητες στα ΑΦΜ), προκαλούν και αλλαγές στις κλήσεις του API για τις οποίες θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές στους client. Ζητούμε την κατανόηση σας για την ταλαιπωρία . Οι αλλαγές υλοποιούνται στα πλαίσια ικανοποίησης αιτημάτων των χρηστών που έχουν προκύψει κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας του νέου συστήματος , και δημιουργούν αλλαγές στο μοντέλο του τύπου αποφάσεων. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθούν.
Λεπτομέρειες για τις διορθώσεις ,βελτιώσεις και αλλαγές που εισάγει κάθε αναβάθμιση του συστήματος , μπορείτε να δείτε εδώ : https://diavgeia.gov.gr/changelog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>