Author Archives: Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Διόρθωση τύπου πράξης σε όσες αποφάσεις έχουν αναρτηθεί ως Δημόσια Πρότυπα Έγγραφα

Παρακαλείστε να προβείτε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας (25/7/2014) σε μεταβολή του τύπου πράξης των εγγράφων του φορέα σας που έχουν εκ παραδρομής αναρτηθεί ως δημόσια πρότυπα έγγραφα. Η επόμενη προγραμματισμένη αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια , η οποία προβλέπεται στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας , θα διαχωρίζει πλήρως τα δημόσια πρότυπα έγγραφα από τους υπόλοιπους τύπους πράξεων που αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα διαύγεια και πλέον δεν θα είναι δυνατή η μετατροπή τους από δημόσια πρότυπα έγγραφα στον σωστό τύπο πράξης. Επιπλέον τα δημόσια πρότυπα έγγραφα δεν θα παίρνουν πλέον ΑΔΑ και ψηφιακή υπογραφή. Από τα δημόσια πρότυπα έγγραφα που θα υπάρχουν στο σύστημα κατά την ημέρα της αναβάθμισης θα αφαιρεθεί ο ΑΔΑ και η ψηφιακή υπογραφή , με συνέπεια οι πράξεις στις οποίες αναφέρονταν να χάσουν την ισχύ τους.
Συνεπώς παρακαλείστε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να προχωρήσετε στην μεταβολή των πράξεων αυτών (με αλλαγή του τύπου τους από δημόσιο πρότυπο έγγραφο , στον σωστό τύπο πράξης) βάσει της παρακάτω διαδικασίας :

1. Εντοπισμός των πράξεων του φορέα που έχουν αναρτηθεί ως δημόσια πρότυπα έγγραφα (Ο εντοπισμός των πράξεων μπορεί να γίνει εύκολα , συνδυάζοντας τα πεδία “Φορέας” και “Είδος” στην σύνθετη αναζήτηση).

2. Επεξεργασία της πράξης και αλλαγή του είδους πράξης από “Δημόσια πρότυπα έγγραφα” στον ορθό τύπο πράξης.

3. Συμπλήρωση πιθανών απαραίτητων μεταδεδομένων που απαιτεί ο νέος τύπος πράξης και αποθήκευση των αλλαγών.

Νέο Διαύγεια – Βελτιωμένη πρόσβαση στην πληροφορία

To νέο Διαύγεια παρέχει βελτιωμένο μηχανισμό αναζήτησης με καλύτερα και περισσότερα κριτήρια αναζήτησης και δυνατότητα εξειδίκευσης των αποτελεσμάτων από το χρήστη, εξασφαλίζοντας την εμφάνιση αξιόπιστων και εξατομικευμένων αποτελεσμάτων. Στο παλιό Διαύγεια η αναζήτηση γινόταν με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένο το εύρος πληροφόρησης. Με το νέο Διαύγεια, παρέχεται βελτιωμένη και ουσιαστικότερη πρόσβαση στην πληροφορία αναλόγως των επιλογών που ο ίδιος ο χρήστης επιθυμεί.

Ο νέος πολιτοκεντρικός τρόπος αναζήτησης με απλές λέξεις κλειδιά, εύρος ημερομηνιών καθοριζόμενο από τους χρήστες, φίλτρα εξειδίκευσης (μεταξύ των οποίων
Φορείς, Υπογράφοντες, Είδη Πράξεων, Χρονικά Πλαίσια, κ.α.) και εύχρηστους τρόπους ταξινόμησης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη προαγωγή της διαφάνειας, την ενίσχυση της πληροφόρησης και την προώθηση του ελέγχου από τους πολίτες , αφού δεν είναι πλέον απαραίτητη η γνώση της διοικητικής ιεραρχίας και ορολογίας για την αναζήτηση πράξεων και αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον προστέθηκε δυνατότητα για προσωποποιημένες υπηρεσίες – “Η Διαύγεια μου” με εξατομικευμένες αναζητήσεις και προσωπικούς σελιδοδείκτες σε αναρτήσεις που ενδιαφέρουν τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Οι βασικοί τρόποι της αναζήτησης είναι οι εξής:

Ελεύθερη Αναζήτηση

Απλά καταχωρώντας μια ή πολλές λέξεις στο κεντρικό πεδίο αναζήτησης που εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη, το Διαύγεια κάνει αναζήτηση στο Περιεχόμενο όλων των αποφάσεων του Διαύγεια αλλά και στα συμπληρωματικά στοιχεία που περιγράφουν τις αποφάσεις (Θέμα
Απόφασης, Φορέας, Υπογράφων, Είδος απόφασης, Θεματική Ενότητα κλπ).

Μετά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, ο χρήστης μπορεί εύκολα να τα εξειδικεύσει περαιτέρω, με μια σειρά από Φίλτρα που εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της οθόνης, όπως π.χ. Φορέας Έκδοσης, Υπογράφων, Οργανωτική Μονάδα, Είδος Απόφασης, Συντάκτης Απόφασης, Θεματική Ενότητα, Χρονική Περίοδος κ.α.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ταξινομήσει τα αποτελέσματα με βάση είτε τα πιο πρόσφατα είτε τα πιο σχετικά για να βρει την πληροφορία που το ενδιαφέρει.

 

Σύνθετη Αναζήτηση.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει συγκεκριμένα πεδία που θα καθορίσουν ακριβέστερα τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Η συμπλήρωση αποτελεί μια
εύκολη διαδικασία με επιλογή από λίστα τιμών. Ενδεικτικά, o ενδιαφερόμενος μπορεί:

Στο πεδίο Όρος Αναζήτησης να εισάγει μια λέξη-κλειδί, βάση της οποίας θα γίνει αναζήτηση στο ίδιο το κείμενο απόφασης (περιεχόμενο του PDF) και σε πληροφορίες σχετικές με την απόφαση (Φορέας, Υπογράφων, Είδος απόφασης κ.α.)

  • Στο πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης ή Ανάρτησης της πράξης, να επιλέξει μεταξύ: α) αναζήτηση για συγκεκριμένη ημέρα ή β) αναζήτηση για εύρος ημερομηνιών.
  • Στο πεδίο του Φορέα να επιλέξει τον Φορέα του δημοσίου που τον ενδιαφέρει γράφοντας τα πρώτα γράμματα της ονομασίας αυτού. Σημειώνεται ότι επιλέγοντας το πεδίο Να ληφθεί υπ’ όψιν το ιστορικό του Φορέα, εμφανίζονται ακόμα και παλιότερες αποφάσεις του Φορέα με άλλη ονομασία.
  • Στα πεδία Είδος πράξης και Θεματικές κατηγορίες να επιλέξει διαθέσιμες τιμές που περιγράφουν ακριβέστερα αυτό την πληροφορία που αναζητά.

Στην συνέχεια επιλέγει το εικονίδιο της Αναζήτησης προκειμένου να εμφανιστούν τα αποτελέσματα. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να τα εξειδικεύσει περαιτέρω, με μια σειρά από Φίλτρα που εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της οθόνης, όπως π.χ.
Φορέας Έκδοσης, Υπογράφων, Οργανωτική Μονάδα, Είδος Απόφασης, Συντάκτης Απόφασης, Θεματική Ενότητα, Χρονική Περίοδος κ.α.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ταξινομήσει τα αποτελέσματα με βάση είτε τα πιο πρόσφατα είτε τα πιο σχετικά για να βρει την πληροφορία που το ενδιαφέρει.

Application Programming Interface ανοιχτού κώδικα

Το νέο Open Data API ανοιχτού κώδικα έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί ώστε να παρέχει πλουσιότερη και αξιόπιστη πληροφορία, όπως αυτή παρέχεται στο σύνολό της από τους υπόχρεους προς ανάρτηση φορείς του δημοσίου , μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων προγραμματιστικών διεπαφών (json , Rest). Με τον τρόπο αυτο προωθείται περαιτέρω  η καινοτομία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενος για την ανάπτυξη περισσότερων εφαρμογών προς πολίτες και επιχειρήσεις, που με τη σειρά τους θα προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματικότητα, συνεχίζοντας και βελτιώνοντας υπάρχουσες ιδιωτικές δράσεις και αναπτύσσοντας νέες από τον ιδιωτικό και τον ακαδημαϊκό χώρο. Σχετικές πληροφορίες καθώς και εκτενείς τεχνικές οδηγίες υπάρχούν στον σχετικό οδηγό τεκμηρίωσης  https://www.diavgeia.gov.gr/api/help

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες αναζήτησης,  μπορείτε να συμβουλευτείτε τον σχετικό οδηγό χρήσης https://diavgeia.gov.gr/educationalMaterial και να παρακολουθήσετε τα σχετικά videos:

Απλή αναζήτηση http://www.youtube.com/watch?v=baeqspeKLho
Σύνθετη αναζήτηση http://www.youtube.com/watch?v=waug-5xz4RY

Μπορείτε παντα να στέλνετε  τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας σχετικά με βελτιώσεις και τροποποιήσεις στην διεπαφή της ιστοσελίδας, μέσω του συνδέσμου Επικοινωνία/Υποστήριξη , προκειμένου να ενσωματωθούν σε επόμενη έκδοση (release) του λογισμικού.

 

 

Προσοχή, να μην αναρτώνται πράξεις ως ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Καθώς έχει παρατηρηθεί, σε ελάχιστες περιπτώσεις, ότι αναρτήθηκαν κάποιες πράξεις ως “ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ” τονίζουμε το παρακάτω:
 

Τα πρότυπα έγγραφα δεν λαμβάνουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης και δεν έχουν νομική ισχύ. 

Ως πρότυπα έγγραφα αναρτώνται μόνον ψηφιοποιημένα έντυπα αιτήσεων/υπεύθυνων δηλώσεων των οποίων τη συμπλήρωση απαιτούν οι φορείς από τους πολίτες, επιχειρήσεις ή δημοσίους υπαλλήλους για παροχή υπηρεσίας, βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, για ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο (έντυπα  αιτήσεων γενικής ή ειδικής χρήσης, ή/και προσυμπληρωμένα παραδείγματα τέτοιων εντύπων,  ενοποιημένων κτλ.).

Χρήσιμες οδηγίες για την ανάρτηση μέσω API

Για να μπορέσουμε να αναρτήσουμε σωστά μέσω του API του νέου συστήματος Διαύγεια, βασική προυπόθεση είναι να έχουμε δημιουργήσει έναν χρήστη ο οποίος έχει δικαιώματα ανάρτησης μέσω API. Το σχετικό δικαίωμα δίνεται από τον διαχειριστή του Διαύγεια μετά από αίτημα του υπέυθηνου ΟΔΕ του φορέα.

Ο χρήστης με δικαίωμα ανάρτησης από τρίτα συστήματα θα μπορεί να αναρτά αποφάσεις για οποιαδήποτε μονάδα του φορέα του μόνο μέσω κλήσεων του API. Δεν θα μπορεί δηλαδή να αναρτήσει κάνοντας login στον δικτυακό τόπο του Διαύγεια όπως ένας κανονικός χρήστης.

Για την επιτυχή ανάρτηση μέσω του API , θα πρέπει επιπλέον να δοθεί προσοχή στα μεταδεδομένα που αφορούν τον Οργανισμό , την μονάδα και τον υπογράφοντα , όταν καλούμε κάποια μέθοδο. Πιο συγκεκριμένα , θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι τιμές για τα

organizationId , UnitIds και signerIds

είναι σωστές και πιο συγκεριμένα ότι :

  • το organizationId αναφέρεται στον οργανισμό στον οποίο ανήκει ο χρήστης API με τα στοιχεία του οποίου αναρτούμε.
  • το unitIds , έχει τιμές που αντιστοιχούν σε μονάδες του οργανισμού για τον οποίον αναρτούμε. Για να δούμε όλες τις μονάδες ενός φορέα μέσω του api θα πρέπει να κάνει μια κληση στην διευθυνσή :https://[API_BASE_URL]/organizations/[ORG_ID]/units , όπου [ORG_ID] το ID του φορέα που μας ενδιαφέρει. π.χ https://test3.diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata//organizations/10599/units
  • ότι το signerId, αντιστοιχεί σε υπογράφοντα που έχει δικαίωμα υπογραφής στην συγκεκριμένη μονάδα κάτω από την οποία δημοσιέυεται η απόφαση (1) . Αυτό μπορεί να γίνει με μια κλήση σαν την παρακάτω : https://[API_BASE_URL]/organizations/[ORG_ID]/signers, όπου [ORG_ID] το ID του φορέα που μας ενδιαφέρει.π.χ https://test3.diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata//organizations/10599/signers (2)

 Σημειώσεις

(1) Σημειώνεται ότι στο νέο πληροφοριακό σύστημα του Διαύγεια, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιον υπογράφοντα να υπογράφει σε όλες τις μονάδες του φορέα του.
(Αρχική ->  Διαχείριση υπογραφόντων ->  Επεξεργασία υπογράφοντα και check το Δικαίωμα υπογραφής σε όλες τις μονάδες).

 (2) Σημειώνεται ότι μπορούμε να πάρουμε τα αντίστοιχα Output σε μορφή json , προσθέτωντας το .json στο τέλος του URL. π.χ https://test3.diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata//organizations/10599/signers.json