Category Archives: Δι@ύγεια

Διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ δεν θα λειτουργεί από την Παρασκευή, 09.10.2015 και ώρα 15.00μμ έως και το Σάββατο, 10.10.2015 και ώρα 18.00μμ λόγω διενέργειας συντήρησης και αναβάθμισης

Εγκύκλιοι για τις νέες διατάξεις για το πρόγραμμα διαύγεια

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα Διαύγεια από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι εξής εγκύκλιοι:

 1. ‘‘Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 του ν. 4305/2014’’, ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ, με το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.
 2. ‘‘Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014’’ ΑΔΑ 79ΝΤ465ΦΘΕ-13Ο. Πρόκειται για τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.
 3. «Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» ΑΔΑ ΩΖΦΧ465ΦΘΕ-ΥΛΕ. Η εγκύκλιος αφορά στο Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34), με θέμα: «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΑΔΑ 6ΨΦΤ465ΦΘΕ-Υ4Γ). Με το εν λόγω Π.Δ. κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, οι διατάξεις του ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις.

Τις ανωτέρω εγκυκλίους καθώς και εν γένει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στο Πρόγραμμα Διαύγεια, μπορείτε επίσης να αναζητείτε στην ενότητα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της αρχικής σελίδας του Προγράμματος.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ενημέρωση μέσω ροής ειδήσεων RSS και ATOM feeds

Παρακάτω καταγράφονται κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το σύστημα του RSS  το οποίο   χρησιμοποιούν αρκετοί χρήστες του Διαύγεια. Το νέο σύστημα Διαύγεια ΙΙ υποστηρίζει την ενημέρωση μέσω ροής ειδήσεων RSS και ATOM feeds. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται τόσο στη σελίδα του φορέα όσο και στην αναζήτηση αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Στη σελίδα του φορέα παρέχεται η δυνατότητα λήψης σε RSS των τελευταίων 10 πιο πρόσφατων αποφάσεων που έχουν αναρτηθεί στον φορέα. Το URL παραμένει το ίδιο με το παλαιό σύστημα Διαύγεια και είναι διαθέσιμο με σχετικό εικονίδιο .

Για παράδειγμα αν κάποιος θέλει να ενημερώνεται για τις τελευταίες αναρτήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης (σελίδα φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/thessaloniki) θα επιλέξει το URL: https://diavgeia.gov.gr/f/thessaloniki/rss

 1. Στη σελίδα της αναζήτησης, ο χρήστης αφ’ ότου εκτελέσει την επιθυμητή αναζήτηση, μπορεί να επιλέξει το URL μέσω του σχετικού εικονιδίου RSS.

Για παράδειγμα αν κάποιος αναζητά τη λέξη “Leopard” (σχετικό bookmark https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%22leopard%22&page=0) μπορεί:

 • επιλέγοντας το εικονίδιο RSS (http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=q%3A%22leopard%22) να ανακτήσει τις 10 πιο πρόσφατες αναρτήσεις σχετικά με το λήμμα “Leopard” σε RSS feed
 • τροποποιώντας το URL του RSS σε ATOM (http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/atom?q=q%3A%22leopard%22) να ανακτήσει τις 10 πιο πρόσφατες αναρτήσεις σχετικά με το λήμμα “Leopard” σε ATOM feed

Πλέον υποστηρίζεται τόσο το πρωτόκολλο http όσο και το https στα RSS,ΑΤΟΜ των αναζητήσεων αλλά και στα RSS των σελίδων των φορέων.Οι χρήστες που εγγράφονται σε ροές ειδήσεων RSS μέσω Internet Explorer, Microsoft Outlook και Feeddemon ή χρήστες των οποίων η φόρτωση με “https” εγείρει σφάλμα, μπορούν να χρησιμοποιούν links που ξεκινούν με “http”. Έτσι αν ο feed reader σας αντιμετωπίζει πρόβλημα στο διάβασμα του URL https://diavgeia.gov.gr/f/minfin/rss μπορείτε να το αλλάξετε σε http://diavgeia.gov.gr/f/minfin/rss

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση για την ανάρτηση των δαπανών επιχορηγούμενων φορέων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση σχετικά με την Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (ΦΕΚ 116 Β 2015). Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 16 Ν. 4305/2014 και αποτελεί μια τεράστια τομή στη διαφάνεια των ΜΚΟ και άλλων επιχορηγούμενων φορέων.

Με την απόφαση καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), των σωματείων, των ιδρυμάτων και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν. Η παράλειψη της ανάρτησης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.

Για να δείτε το κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση για την ένταξη επιχορηγούμενων φορέων στο πρόγραμμα Δι@ύγεια

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014.

Το κείμενο του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης βρίσκεται αναρτημένο προς διαβούλευση στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minreform/?p=1828

Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 4305/2014 (Α΄237) ενισχύει τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο και αφ’ ετέρου προωθεί την επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, το άρθρο 16 καθιερώνει την υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), των σωματείων, των ιδρυμάτων και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο, κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα, αλλά και κάθε πολίτη, να σχολιάσει και να συμβάλλει με τις προτάσεις του, στην εκπόνηση του τελικού περιεχομένου της Υπουργικής Απόφασης.

Επικαιροποιημένη έκδοση του νόμου για το Πρόγραμμα Διαύγεια

Στην ενότητα  «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» του παρόντος δικτυακού τόπου έχει δημοσιευθεί από την ΟΔΕ Διαύγεια η επικαιροποιημένη έκδοση του Ν. 3861/2010 για το Πρόγραμμα Διαύγεια όπως έχει κωδικοποιηθεί από το Τμήμα «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» (Δ.Κ.Ν. – Ραπτάρχης) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το κωδικοποιημένο κείμενο περιέχει όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις (βλ. για τις πιο πρόσφατες τα άρθρα 10Α  και 10Β), αλλά και αναφορές σε συσχετιζόμενα νομοθετήματα και εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

Στην ίδια ενότητα έχουν επίσης δημοσιευθεί για διευκόλυνση των χρηστών του προγράμματος Διαύγεια οι σχετικές εγκύκλιοι και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ταυτόχρονα γνωμοδοτήσεις της Ομάδας Νομικής Υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια σε εξειδικευμένα νομικά θέματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογής του νόμου έχουν αναρτηθεί και εμπλουτίζονται διαρκώς στην ενότητα ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)

Νέες διατάξεις για το Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4305/2014 ΦΕΚ Α΄ 237/31-10-2014 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα.

Στο νόμο περιλαμβάνονται, πλην των άλλων και οι εξής προβλέψεις για το πρόγραμμα Διαύγεια:

1) Η εκτέλεση των προϋπολογισμών των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, πρέπει να αναρτάται στο πρόγραμμα διαύγεια με αναλυτικές καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης μπορεί να αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα.

2) Καθιερώθηκε η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» για όλες τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), τα σωματεία, τα ιδρύματα και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Κάθε ένας από τους ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

 

nomos 4305-2014 anoixta dedomena klp

Παρουσίαση του «Προγράμματος Διαύγεια» στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη Νομοθετική Διαφάνεια του Open Government Partnership (OGP)

 

Το «Πρόγραμμα Διαύγεια» παρουσιάστηκε ως βέλτιστη πρακτική στη Συνάντηση της ομάδας Εργασίας για τη Νομοθετική Διαφάνεια (Legislative Openness) της διεθνούς πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση – Open Government Partnership (OGP) που έλαβε χώρα στο Μαυροβούνιο από 15-16 Σεπτεμβρίου 2014. Στη συνάντηση συμμετείχαν το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το «Πρόγραμμα Διαύγεια» παρουσιάστηκε υπό τον τίτλο «The Transparency Initiative in Greece: Providing online access to all laws, government acts and decisions» και αναδείχθηκε η σχέση του με τη νομοθετική διαφάνεια. Ειδικότερα τονίστηκε ότι το «Πρόγραμμα Διαύγεια» αποδίδει μια μοναδική εικόνα της νομοθετικής δραστηριότητας και της εφαρμογής της από το δημόσιο τομέα, αφού στην πλατφόρμα κάθε δημόσιου φορέα εμφανίζονται:

– τα νομοθετικά κείμενα που προτείνει,

– οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδει,

– οι μεμονωμένες πράξεις και αποφάσεις προς εφαρμογή των νομοθετικών μέτρων.

Η παρουσίαση στέφθηκε από ιδιαίτερη επιτυχία ενώ έγινε αντιληπτή και προκάλεσε ενδιαφέρον η καινοτομία του Προγράμματος, όσον αφορά στο περιεχόμενο, τις νομοθετικές προβλέψεις, το μοντέλο οργάνωσης και την τεχνολογική υποδομή και τις εφαρμογές.

Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.32

Η τελευταία αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.32)  περιλαμβάνει τις παρακάτω αλλαγές που εππηρεάζουν τα συστήματα ανάρτησης μέσω API :

 • Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών ΑΦΜ αναδόχων/αποδεκτών και στους ακόλουθους τύπους πράξεων:
  1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
  2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
  3. ΣΥΜΒΑΣΗ
  4. ΔΩΡΕΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
  5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • Η συμπλήρωση ΑΦΜ αναδόχου/αποδέκτη είναι υποχρεωτική μόνο στον τύπο πράξης “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”
 • Προσθήκη πεδίου με ονομασία “skipVatReason” το οποίο επιτρέπει την παράλειψη της καταχώρησης πολλαπλών ΑΦΜ στον τύπο πράξης “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”. Το παραπάνω πεδίο λαμβάνει τις τιμές Μισθοδοσία (SKIP_VAT_REASON_1) και Μαζικές αποζημιώσεις(SKIP_VAT_REASON_2).

Οι αλλαγές αυτές (κυρίως οι πολλαπλότητες στα ΑΦΜ), προκαλούν και αλλαγές στις κλήσεις του API για τις οποίες θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές στους client. Ζητούμε την κατανόηση σας για την ταλαιπωρία . Οι αλλαγές υλοποιούνται στα πλαίσια ικανοποίησης αιτημάτων των χρηστών που έχουν προκύψει κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας του νέου συστήματος , και δημιουργούν αλλαγές στο μοντέλο του τύπου αποφάσεων. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθούν.
Λεπτομέρειες για τις διορθώσεις ,βελτιώσεις και αλλαγές που εισάγει κάθε αναβάθμιση του συστήματος , μπορείτε να δείτε εδώ : https://diavgeia.gov.gr/changelog

Διόρθωση τύπου πράξης σε όσες αποφάσεις έχουν αναρτηθεί ως Δημόσια Πρότυπα Έγγραφα

Παρακαλείστε να προβείτε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας (25/7/2014) σε μεταβολή του τύπου πράξης των εγγράφων του φορέα σας που έχουν εκ παραδρομής αναρτηθεί ως δημόσια πρότυπα έγγραφα. Η επόμενη προγραμματισμένη αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια , η οποία προβλέπεται στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας , θα διαχωρίζει πλήρως τα δημόσια πρότυπα έγγραφα από τους υπόλοιπους τύπους πράξεων που αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα διαύγεια και πλέον δεν θα είναι δυνατή η μετατροπή τους από δημόσια πρότυπα έγγραφα στον σωστό τύπο πράξης. Επιπλέον τα δημόσια πρότυπα έγγραφα δεν θα παίρνουν πλέον ΑΔΑ και ψηφιακή υπογραφή. Από τα δημόσια πρότυπα έγγραφα που θα υπάρχουν στο σύστημα κατά την ημέρα της αναβάθμισης θα αφαιρεθεί ο ΑΔΑ και η ψηφιακή υπογραφή , με συνέπεια οι πράξεις στις οποίες αναφέρονταν να χάσουν την ισχύ τους.
Συνεπώς παρακαλείστε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να προχωρήσετε στην μεταβολή των πράξεων αυτών (με αλλαγή του τύπου τους από δημόσιο πρότυπο έγγραφο , στον σωστό τύπο πράξης) βάσει της παρακάτω διαδικασίας :

1. Εντοπισμός των πράξεων του φορέα που έχουν αναρτηθεί ως δημόσια πρότυπα έγγραφα (Ο εντοπισμός των πράξεων μπορεί να γίνει εύκολα , συνδυάζοντας τα πεδία “Φορέας” και “Είδος” στην σύνθετη αναζήτηση).

2. Επεξεργασία της πράξης και αλλαγή του είδους πράξης από “Δημόσια πρότυπα έγγραφα” στον ορθό τύπο πράξης.

3. Συμπλήρωση πιθανών απαραίτητων μεταδεδομένων που απαιτεί ο νέος τύπος πράξης και αποθήκευση των αλλαγών.